Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:958 (2006-2007)
Innlevert: 24.04.2007
Sendt: 25.04.2007
Besvart: 02.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Arendals Fossekompani har søkt om konsesjon for utbygging av Kilandsfossene i Nidelva i Aust-Agder. Bondevik II-regjeringen avslo det omstridte utbyggingsprosjektet, som nå er til ankebehandling.
Når vil Regjeringen ta stilling til søknaden om kraftutbygging i Kilandsfossene?

Begrunnelse

Kilandsfossene er en samling av større og mindre fosser og stryk på en strekning mellom Flatenfoss og Bøylefoss i Nidelva, 25 km nord for Arendal. En eventuell utbygging vil tilsvare ca. tre prosent av kraftpotensialet i Arendalsvassdraget. Denne elvestrekningen viser et landskap det er få igjen av, både i regionen og landet ellers. Her er større og mindre fosser, kraftige stryk med store bølger, mindre stryk og strømmer og bakevjer. Dette landskapet er blitt til ved at elva har funnet veg mellom større og mindre øyer og holmer, knauser og svaberg. Her finnes Nidelva slik den var før kraftutbyggingen begynte i forrige århundre.
De foreliggende utbyggingsplaner vil etter manges mening sterkt redusere verdien av disse naturperlene, som er verdifulle utgangspunkt for friluftsliv og reiselivsvirksomhet i regionen i dag.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Ved Olje- og energidepartementets vedtak av 30. september 2003 ble søknaden om konsesjon for utbygging av Kilandsfoss kraftverk avslått. Arendals Fossekompani ASA har påklaget departementets vedtak til Kongen i statsråd.

Klagesaken har vært på høring, og er nå til sluttbehandling i departementet. Som ledd i klagebehandlingen skal jeg i nærmeste fremtid ha møter med de berørte kommuner og Den Norske Turistforening. Etter at disse møtene er holdt, tar departementet sikte på å legge fram en tilråding slik at det kan fattes vedtak i klagesaken.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på saken på det nåværende tidspunkt.