Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:971 (2006-2007)
Innlevert: 26.04.2007
Sendt: 27.04.2007
Besvart: 04.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Det har igjen vært mye fokus på pasienter med spiseforstyrrelser og mangelen på behandlingstilbud. Denne pasientgruppen har ikke fritt sykehusvalg. Ullevål som har vært og er kompetansesenter for Helse Øst, har ikke kapasitet til å behandle de som ønsker behandling der. Helse Øst har gått inn på en avtale med Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad men nekter allikevel pasienter behandling der.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre behandlingen og gi denne pasientgruppen sin rett til fritt behandlingstilbud?

Begrunnelse

Det har over flere år vært fokus på mangelen på behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Det er for mange ikke god behandling å bli lagt inn på en psykiatrisk avdeling med mange andre pasientgrupper med ulike diagnoser. Dette er ofte svingdørspasienter som bruker mange år på å bli friske. Denne pasientgruppen trenger ulike behandlingstilbud på lik linje med andre pasientgrupper. Capio Anoreksi Senter kan vise til gode resultater, og denne type behandling sendte vi pasienter til i Sverige bare for noen få år siden. Denne pasientgruppen har ikke fritt sykehusvalg.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Pasienter med spiseforstyrrelser har de samme rettigheter etter pasientrettighetsloven som andre pasienter, også retten til fritt valg av sykehus. Rett til valg av sykehus reguleres av pasientrettighetsloven § 2-4. Retten gjelder i forhold til sykehus, dvs. behandlingssteder med sykehusgodkjenning, og distriktspsykiatriske sentre. For private sykehus er det videre et vilkår at sykehuset har avtale med et regionalt helseforetak som gir pasienten en slik valgrett, dvs. en avtale om fritt sykehusvalg.

Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad har tidligere vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet med forespørsel om deltakelse i fritt sykehusvalg. Departementet har i den anledning gitt Capio Anoreksi Senter informasjon om at det kreves godkjenning som sykehus og avtale om fritt sykehusvalg med et regionalt helseforetak for at pasienten skal kunne velge seg dit. Capio Anoreksi Senter så seg på det tidspunkt ikke interessert i å søke sin virksomhet godkjent som sykehus. Capio Anoreksi Senter er dermed ikke en slik helseinstitusjon som gir pasienter rett til fritt sykehusvalg etter loven.

Det er opp til de regionale helseforetakene om de ønsker å organisere tjenester til pasienter med spiseforstyrrelser ved egne helseforetak/behandlingsinstitusjoner eller kjøpe tjenester hos private. Helse Øst RHF har en rammeavtale for kjøp av enkelttjenester med Capio Anoreksi Senter. Avtalen gjør det mulig for helseforetakene å benytte Capio Anoreksi Senter ved behov. Slike avtaler gir ikke pasientene rett til å velge seg dit som en del av det frie sykehusvalget, jf. det som er sagt ovenfor om fritt sykehusvalg.

Helse Øst opplyser at de har prioritert oppbygging av det offentlige tilbudet til personer med spiseforstyrrelser, ved å ansvarliggjøre det enkelte helseforetak for etablering av egne behandlingstilbud. Blant annet har Helse Øst etablert et regionalt behandlingstilbud i nye lokaler på Ullevål universitetssykehus HF. Dette tas i bruk i 2007 og gir økt kapasitet og bedre mulighet til differensiering av tilbudet. Det er i denne sammenheng foretatt investeringer i størrelsesorden 25 mill. kr. I 2007 er det også lagt inn en driftsmessig økning på 15 mill. kr til dette tilbudet.

Helse Øst RHF opplyser videre at rammeavtalen for kjøp av enkelttjenester ved Capio Anoreksi Senter benyttes i den grad man mangler egen kapasitet, eller det foreligger andre særlige grunner for behandling der.

En kartlegging som Sosial- og helsedirektoratet har gjennomført i landets helseregioner, viser at det er generell kompetanse på spiseforstyrrelser ved poliklinikker for både voksne og for barn og ungdom, men at det mangler spisskompetanse på området. Et nasjonalt nettverk med representanter fra helseregionene bidrar til kompetanseoppbygning.

I St.prp. nr. 1 (2003-2004) ble det lagt til grunn at alle regionale helseforetak skal bygge opp kliniske spesialenheter som kan tilby de alvorligst syke behandling. Disse er etablert eller er under etablering, slik at hver helseregion vil ha et egnet tilbud til de aller sykeste.

Stortinget vedtok som kjent i fjor vår endringer i lov om psykisk helsevern, blant annet om bruk av tvang i behandlingen av alvorlige spiseforstyrrelser. Lovendringen trådte i kraft 1. januar d.å. Komiteens flertall (Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre) bad om at det utarbeides faglige retningslinjer for behandlingen. Sosial- og helsedirektoratet arbeider nå med å revidere gjeldende retningslinjer på området.