Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:978 (2006-2007)
Innlevert: 27.04.2007
Sendt: 27.04.2007
Besvart: 04.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Vil statsråden iverksette tiltak som kan sikre turistforbindelsesprosjektet Andøy-Senja over Andfjorden (fergeforbindelsen Andøy-Senja), slik at videre drift kan sikres?

Begrunnelse

I arbeidet med å etablere en nasjonal turistveg på Andøy og på Senja, er fergeforbindelsen over Andfjorden helt avgjørende. I dag drives forbindelsen av et privat fergeselskap i sommerhalvåret. Det er kjent at dette fergesambandet har slitt med økonomiske problemer hvert år siden forbindelsen kom i gang for 11 år siden. Årlig er det blitt iverksatt "nødløsninger" i form av spleiselag mellom flere parter, for å berge driften. Dette har naturlig nok ikke bidratt til å skape den nødvendige tillit i turistmarkedet, og naturlig nok medført tapt trafikk. En mer robust økonomisk modell vil kunne skape langsiktighet og bidra til økt trafikk, større besøkstall og dermed bedre økonomi for dette prosjektet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er dialog med Troms og Nordland fylkeskommuner med sikte på å sikre driften av sambandet mellom Andøya og Senja sommersesongen 2007. Spørsmålet om statlig økonomisk medvirkning til driften av sambandet i 2007 er en del av denne dialogen.

Vegdirektoratet vil gjennomføre en utredning av behovet for en mer langsiktig offentlig medfinansiering av Senjafergene. Denne utredningen vil i tillegg til Andfjordforbindelsen også omfatte forbindelsen Skrolsvik-Harstad. Den tredje av forbindelsene som utgjør Senjafergene, forbindelsen Brensholmen-Botnhamn, har riksvegstatus. Det er for tidlig nå å kunne si noe om hvordan Samferdselsdepartementet ev. skal kunne bidra til å sikre forutsigbare ordninger for driften av Senjafergene i de kommende år. Dette vil først kunne la seg gjøre etter at den nevnte utredningen foreligger. Utredningen er planlagt ferdig kommende høst.