Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:991 (2006-2007)
Innlevert: 02.05.2007
Sendt: 02.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): En fersk undersøkelses utført av YLF blant leger på sykehusene er urovekkende, og viser at 40 pst. føler seg presset av arbeidsgiver til å jobbe utover avtalen. 80 pst. av sykehusene bryter arbeidstidsbestemmelsene. Det går på pasientsikkerheten løs, ifølge YLF.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at arbeidstidsbestemmelsene overholdes og pasientenes sikkerhet ivaretas?

Begrunnelse

I et oppslag i Aftenpostens nettutgave og papirutgave 28. april 2007 kommer det fram at arbeidstidsbestemmelsene ved norske sykehus brytes. Undersøkelsen fra 2005 og 2006 viser at legene føler seg presset av arbeidsgiver til å jobbe for mye. Konsekvensene er at legene ofte er på jobb mer enn 19 timer i strekk. De har hyppigere vakter enn de skal etter bestemmelsene, og mulighetene til å sove på en lang vakt er minimale. Denne situasjonen går på helsa løs både for pasienter og leger. Det vises til en rekke internasjonale undersøkelser som har vist at legenes konsentrasjon og yteevne, samt sikkerhet for pasientene, reduseres etter lange arbeidsøkter.
Det er uakseptabelt at norske sykehus har vaktordninger som kan sette pasientsikkerheten i fare.
Det er et økende antall pasientskader, og det er nærliggende å tenke at dette kan ha sammenheng med vaktordningene og store arbeidsbelastninger. Dette er et forhold som bør undersøkes.
I samme oppslag i Aftenposten sier fylkeslegen i Oslo og Akershus at han er bekymret fordi det er sykehus som ikke følger regelverket, og viser til at det er et lederansvar å sørge for at det ryddes opp, og har ingen planer om å foreta seg noe.
Når sykehuslederne ikke tar ansvar, må tilsynsmyndighetene og ansvarlig statsråd gripe inn, og sørge for at pasientenes sikkerhet ivaretas og at legenes følger arbeidstidbestemmelsene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet bygger på tilbakemelding fra tillitsvalgte. Som helseminister forutsetter jeg at lov og avtaleverk overholdes. Det er uakseptabelt dersom disse bestemmelsene brytes.
Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til spesialisthelsetjenesteloven, skal være forsvarlige. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Det gjelder uansett hvilken arbeidstidsavtale som er inngått.
Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan, med enkelte unntak, inngå tariffavtale som fraviker arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel. NAVO og Den norske lægeforening har inngått en slik avtale for leger i helseforetak, og dermed lagt rammer for vaktordningene i helseforetakene.
De lokale partene - arbeidsgiver og tillitsvalgte - har ansvar for gjennomføringen av vaktordningene i fellesskap. De har også ansvar for å sikre at vaktordningene er forsvarlige, både for ansatte og pasienter.
Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere presisert at helsetjenestene skal ha en faglig og arbeidsmiljømessig forsvarlig drift. Dette ble tatt opp allerede i foretaksmøte i januar 2005. Jeg har i foretaksmøtene i februar i år (2007) også presisert dette.
Av foretaksprotokollen fra februar 2007 framgår det at Arbeidstilsynets "God vakt"-undersøkelse, hvor det er funnet avvik ved alle virksomhetene som er undersøkt, skal følges opp. Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere understreket at alle tilsyn skal følges opp av ledelsen i helseforetakene, og at helseforetakenes oppfølging av tilsynsrapportene skal legges fram og behandles av styret for det aktuelle helseforetak og i det regionale helseforetaket.
Jeg forutsetter at innholdet av disse protokollene er videreformidlet til helseforetak og sykehus, og at protokollen følges opp. Dette er i tillegg formidlet 30. april 2007 i brev sendt de regionale helseforetakene for å understreke at denne saken skal tas alvorlig.
Jeg er også kjent med at som en del av lønnsoppgjøret for legene i 2007, ble partene enige om i fellesskap å vurdere legenes arbeidstidsordninger. En viktig del av dette arbeidet vil være å kartlegge situasjonen.
Departementet vil også drøfte med legeforeningen deres syn på de uttalelser som er framkommet i media.