Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:999 (2006-2007)
Innlevert: 03.05.2007
Sendt: 04.05.2007
Besvart: 15.05.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Røros kirke er Norges femte største kirke og sto ferdig i 1784. Ulike rapporter slår fast at en skikkelig istandsetting av Bergstadens Ziir koster 72 mill. kr. Røros kirke rangeres blant de 10 viktigste og mest verdifulle etter-reformatoriske kirkebygg i landet. Røros kommune har skrevet til statsråden og gjort det klart at de med sine 5 000 innbyggere ikke har noen mulighet til å dekke utgiftene.
Blir Regjeringen med på en nasjonal dugnad for å redde Røros kirke, et spleiseslag mellom ulike departementer?

Begrunnelse

I Nidaros bispedømme står Røros kirke i en særstilling og kan i flere sammenhenger kun sammenlignes med Nidarosdomen. NIKU har foretatt en grundig gjennomgang av tilstanden og rapporten fra i fjor konkluderer med at det er et betydelig og presserende behov for restaurering, ikke minst på bærende konstruksjoner.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Røros kirke er en av mange kulturhistorisk verdifulle kirker som har et betydelig behov for restaurering og istandsetting. For ikke så lenge siden besvarte jeg spørsmål nr. 827 fra st.repr. Brende om mulighetene for et såkalt spleiselag for istandsetting av Vågan kirke i Lofoten (Lofotkatedralen). Vågan kirke er en annen kulturhistorisk verdifull kirke med et betydelig istandsettingsbehov. I mitt skriftlige svar 30. mars 2007 pekte jeg på både generelle og spesielle forhold som har betydning for istandsetting av kirkebyggene. I mitt svar heter det bl.a.:

"Det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirkebyggene ligger til kommunene. Slik har det vært fra gammelt av, og kirkeloven fra 1996 videreførte tidligere bestemmelser om kommunenes ansvar på området. Imidlertid er det konstatert at mange av landets kirker er preget av mangelfullt vedlikehold og har et betydelig istandsettingsbehov. Dette gjelder også flere av de nær 1 000 kirkene som er fredet eller regnet som så kulturhistorisk verdifulle at de av Riksantikvaren er utpekt som verneverdige. Både Lofotkatedralen og Røros kirke er blant disse.

Med bakgrunn i det ansvaret kommunene har for kirkebyggenes vedlikehold, mener jeg det viktigste generelle tiltaket på området er å styrke kommunenes økonomiske evne til å ivareta sitt ansvar. Den betydelige styrkingen av kommuneøkonomien i 2006 og 2007 er et viktig bidrag til dette, noe bl.a. den nylig igangsatte restaureringen av Oslo domkirke er eksempel på. Samtidig er det fra statens side iverksatt mer målrettede tiltak for bedre forvaltning og istandsetting av kirkene, hvorav rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirker er det viktigste. Ordningen ble etablert i 2005 og videreført i 2006 og 2007 med en samlet investeringsramme på 1 mrd. kroner som staten kompenserer renteutgiftene for. De fredete og verneverdige kirkene har prioritet under ordningen (...)

Som det framgår har rentekompensasjonsordningen, sammen med en generell bedret kommuneøkonomi, til nå vært det vesentligste statlige bidraget for en forsterket vedlikeholdsinnsats overfor de kulturhistorisk verdifulle kirkene."

Jeg viser til dette svaret, som er relevant også i forhold til spørsmålet nå om Røros kirke. Røros har en særskilt status i kulturminnesammenheng, og Røros kirke er blant de mest verdifulle kulturhistoriske kirkene. Jeg understreker i denne sammenheng at det er primært Miljøverndepartementet ved Riksantikvaren som disponerer midler til restaurering av fredete og verdifulle kulturminner.

Rentekompensasjonsordningen representerer imidlertid en betydelig forsterket statlig innsats overfor de kulturhistorisk viktige kirkene. Husbanken, som administrerer rentekompensasjonsordningen, har opplyst at det ikke er fremmet søknad fra Røros kommune om tilskudd til istandsetting av Røros kirke. Dersom rentekompensasjonsordningen videreføres med utvidet investeringsramme, er min anbefaling at det søkes rentekompensasjon for prosjekter for istandsetting av Røros kirke. Røros kommune har for øvrig nylig anmodet departementet om et møte om Røros kirke. Et slikt møte er berammet i nær framtid.