Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1005 (2006-2007)
Innlevert: 04.05.2007
Sendt: 07.05.2007
Besvart: 15.05.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Stortinget sluttet seg i 2005 til Regjeringens forslag om å taksere TINE for å få på plass et mer rettferdig system for fastsettelse av prisen på melk, og dermed mer rettferdige vilkår for de uavhengige meieriaktørene. Regjeringen fulgte ikke opp vedtaket i 2006. I budsjettet for 2007 skriver Regjeringen at taksering skal skje i 2007. Per mai 2007 er det likevel intet som tyder på at takseringen blir gjennomført i år.
Har Regjeringen til hensikt å gjennomføre takseringen, og hva er eventuelt fremdriften i dette arbeidet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Situasjonen i melkemarkedet har over en lengre periode vært preget av uro. Jeg har imidlertid oppfattet at det den siste tiden har vært betydelig vilje til å finne nye og omforente løsninger. På bakgrunn av dette, og for å bedre rammevilkårene for TINEs konkurrenter, har Regjeringen i dag besluttet å gjøre endringer i markedsordningen for melk.

Endringene vil skje etter at ny forskrift har vært på høring, og vil ha virkning fra 1. juli 2007. Endringene innebærer at uavhengige meieriselskaper, på områder der TINE BA er dominerende aktør, permanent får reduserte avgifter eller høyere tilskudd innenfor prisutjevningsordningen for melk. Dette vil gi en vesentlig forbedring av konkurransesituasjonen for de uavhengige selskapene.

Endringene legger videre opp til at kontrollen med at TINE råvare selger melk til en og samme pris, til egen foredling og til andre aktører, vil bli videreført. Ut over dette tas det sikte på en betydelig forenkling av markedsordningen for melk, blant annet ved at landbruksforvaltningens etterkontroll og etterregning med utgangspunkt i ferdigvaremarkedet, blir avviklet. Dette vil gi en enklere hverdag både for næringsliv og for forvaltningen.

Som en del av denne løsningen skrinlegges arbeidet med å gjøre en verdivurdering av TINE BA. Endringene Regjeringen i dag har besluttet å foreta i markedsordningen for melk gjør at det ikke lenger er behov for en verdivurdering av TINE BA.

Jeg vil legge til at departementene som har vært med på arbeidet med verdivurdering av TINE BA, frem til nå har arbeidet med sikte på å få gjennomført en verdivurdering i løpet av 2007. Dette arbeidet er nå skrinlagt.

Jeg viser for øvrig til pressemelding sendt ut av Landbruks- og matdepartementet i dag, 14. mai 2007.