Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1006 (2006-2007)
Innlevert: 04.05.2007
Sendt: 07.05.2007
Besvart: 15.05.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Forutsetningen for etableringen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) var at næringen skulle bestemme bruken av avgiftsinntektene til kommersiell forskning. Ved opprettelsen av NOFIMA i 2005 var det ikke Stortingets intensjon at FHF-midler skulle gå til basisbevilgninger i NOFIMA.
Hva er årsaken til at Regjeringen, i strid med Stortingets vedtak, kjører over fiskeri- og havbruksnæringen og tar midler fra næringens egen forskningsordning?

Begrunnelse

Stortingets intensjoner ved opprettelsen av NOFIMA var ikke at Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skulle finansiere basisbevilgningene til NOFIMA.
Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen bekrefter til Intrafish 2. mai 2007 at næringen ikke skulle miste kontrollen med pengene som betales inn til FHF. FHF finansieres av en avgift som betales av næringen som selv har full kontroll med bruken av midlene.
Fiskeriminister Helga Pedersen uttalte ifølge Intrafish 26. april at hun ønsker å skjære gjennom i debatten om finansiering av NOFIMA gjennom at NOFIMA skal få en andel av de midler som i dag går til FHF. Dette bryter klart med forutsetningene for etableringen av FHF-fondet og avgiften som kreves inn fra næringen til dette fondet.
Pedersens utspill fremstår også som underlig sett i lys av brev fra Fiskeridepartementet til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond av 22. februar 2007 hvor det står følgende: "Departementet har ikke intensjoner om å påvirke næringens FoU-behov eller prioriteringer, men legger til grunn at myndighetene og næringen har felles interesser i å utvikle sterke marine kunnskapsmiljøer i Norge."
Det er en rekke institutter i Norge som tar forskningsoppdrag fra fiskeri- og havbruksnæringen. Det er grunn til å anta at disse instituttene vil komme dårlig ut når så mye midler tas ut fra FHF og inn til drift av NOFIMA. Prinsipielt er det betenkelig at departementet endrer forutsetningene for slike ordninger som FHF uten dialog med de som finansierer ordningen. Dette kan skade ordningen, og det kan ødelegge det politiske grunnlaget for etableringen av NOFIMA samt at konkurrerende institutter svekkes.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Bakgrunnen for etableringen av NOFIMA er todelt. For det første er målet å etablere et internasjonalt konkurransedyktig næringsrettet blå-grønt forskningsinstitutt ved å samle relevante blå-grønne forskningsmiljøer under en organisasjon. For det andre er målet ved etableringen av NOFIMA å bidra til et klarere skille mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning, ved at næringsrettet marin forskning og næringsrettet næringsmiddelforskning blir samlet i NOFIMA. Derved får instituttene i større grad rendyrket sine roller og målrettet innsatsen mot relevante kundegrupper. For forvaltningsinstituttenes legitimitet som leverandør av forvaltningskunnskap til forvaltning, samfunn og forbruker er det særdeles viktig at de er uavhengig av bedriftene. Spesielt i forhold til eksportmarkedene for sjømat er dette et viktig element.

Etableringen av NOFIMA er derfor en del av en større organisatorisk gjennomgang av den marine forskningsinfrastrukturen hvor en vesentlig del av næringsrettet marin forskning vil skje i regi av NOFIMA. Visjonen for NOFIMA er å øke konkurransekraften for fiskeri- og havbruksnæringen og den land- og havbaserte næringsmiddelindustrien gjennom forskning i verdensklasse. For å få til dette må forskningen ta utgangspunkt i strategiske brukerbehov, og ny kunnskap og nye løsninger leveres til industrien slik at de lett kan taes i bruk.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er en viktig finansieringskilde for marin FoU, og ikke minst en viktig etterspørrer av næringsrettet marin FoU. Det er derfor viktig både for FHF og NOFIMA at det legges opp til et tett samarbeid mellom FHF og NOFIMA. Jeg mener derfor at det må legges til rette for at FHF kan inngå langsiktige avtaler om finansiering av brukerstyrt forskning med NOFIMA, på lik linje med den avtalen Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter i dag har med Matforsk.

Den langsiktige kunnskapsutviklingen innenfor instituttsektoren vil være avhengig av gode brukerstyrte og -initierte programmer. En internasjonal konkurransedyktig instituttsektor har vært - og vil i fremtiden i enda større grad være et vesentlig konkurransefortrinn for de marine næringer. Departementet har ikke intensjoner om å påvirke næringens FoU behov eller prioriteringer, men legger til grunn at fondet også i fremtiden skal være en viktig bidragsyter til å fremme brukerstyrt og næringsrettet marin forskning. Det understrekes på denne bakgrunn at FHF-midler ikke skal gå til basisbevilgning av NOFIMA, men at man i samråd med FHF vil legge til rette for at FHF-midler skal finansiere langsiktige, brukerstyrte forskningsprosjekter i regi av NOFIMA.