Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1016 (2006-2007)
Innlevert: 08.05.2007
Sendt: 08.05.2007
Besvart: 10.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Det har pågått en debatt om hva slags straffedømte fanger som skal kunne sone i den nye enheten på Fauske i Nordland. Det har vært hevdet at det ikke skal være personer der dømt for alvorlig kriminalitet som drap, voldtekt og annen grov voldskriminalitet, samt grove narkotikasaker, selv om det kan være fanger i sluttfasen av soningen.
Kan statsråden bekrefte at ingen dømte for saker av typen nevnt ovenfor skal kunne sone på Fauske?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har registrert at det har pågått en debatt i lokalmiljøet i tilknytning til etableringen av 15 nye fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå i Fauske. Når det gjelder hvilke personer som skal kunne settes inn i, eller overføres til denne enheten, finner jeg grunn til å presisere at de ordinære regler for innsettelse i og overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå skal gjelde også i dette tilfellet. Straffegjennomføringsloven opererer kun med et skille ut fra domslengde. Dette innebærer at alle domsinnsatte, uavhengig av hvilken lovbruddskategori de tilhører, i utgangspunktet kan plasseres i fengsel med lavere sikkerhetsnivå, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Det følger imidlertid av regelverket at innsettelse i eller overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå ikke skal finne sted dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Det må i den forbindelse foretas en konkret helhetsvurdering i forhold til den enkelte innsatte. Faren for svikt skal vurderes særlig nøye i forbindelse med domfellelser for alvorlige straffbare forhold.

Jeg kan på denne bakgrunn ikke bekrefte påstanden om at innsatte i de omtalte kategorier ikke skal kunne innsettes i den nye enheten på Fauske. Jeg vil imidlertid understreke at en innsettelse i eller overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå aldri skal skje på bekostning av sikkerheten.