Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1026 (2006-2007)
Innlevert: 09.05.2007
Sendt: 10.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Riksvei 808 Finneidfjord-Hemnesberget opprustes nå på strekningen Finneidfjord-Åsen. Stortingets forutsetning i Budsjett-innst. S. 13 (2003-2004) var oppstart i 2005 med sikte på rasjonell framdrift og full ferdigstillelse. På grunn av pengemangel blir nå den sterkt trafikkbelastede strekningen fra Åsen gjennom sentrum av Hemnesberget utsatt. Skolebarn og andre myke trafikanter har bare veibanen å bevege seg i. Dette er uholdbart.
Kan derfor samferdselsministeren finne midler til fullføring av prosjektet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forslaget til Helgelandspakke som var til lokal behandling i 2005, ble det foreslått utbygging av hele strekningen på rv 808 mellom Finneidfjord og Hemnesberget - med finansiering i kombinasjon av statlige midler og bompenger. Hemnes kommune ønsket imidlertid ikke bompengefinansiering av strekningen.

Fylkeskommunen beklaget dette, men prioriterte likevel midler i handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 for å sikre de mest påkrevde utbedringene på rv 808. Handlingsprogrammet ble fastsatt gjennom budsjettbehandlingen for 2006, og utbyggingen ble da avgrenset til strekningen Finneidfjord - Lakshusnes-Åsen i tråd med fylkeskommunens vedtak. Parsellen forventes ferdigstilt ved utgangen av året. Det pågår nå reguleringsplanlegging av strekningen Åsen-Hemnesberget, med forventet godkjenning rundt årsskiftet 2007/2008. Når planen er godkjent og kostnadene kjent, vil det være opp til fylkeskommunen å prioritere midler fra rammen til øvrige riksveger til denne strekningen.