Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1041 (2006-2007)
Innlevert: 14.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 22.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Hva gjør statsråden for å sikre tilstrekkelig satsing på psykiatri i tråd med føringene i opptrappingsplan for psykisk helse?

Begrunnelse

Flere plasser i landet er psykiatrisatsinga i fare. Mange helseforetak opplever en vanskelig økonomisk situasjon. Helse Sunnmøre sliter med å finne innsparingstiltak for å komme i balanse. Administrerende direktør i Helse Sunnmøre har uttalt til Sunnmørsposten 9. mai 2007 at psykiatrien er ett av de store områdene styret vil ha utredet med tanke på millionkutt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har i styringsopplegget for 2007 fått beskjed om å videreføre prioriteringen av psykisk helsevern og gjennomføre Opptrappingsplanen for psykisk helse i tråd med statsbudsjettet for 2007. Det ligger klare føringer gjennom oppdragsdokumentene for 2007 på at den prosentvise veksten innenfor psykisk helsevern og rusbehandling skal være sterkere enn innen somatisk sektor. De øremerkede tilskuddene innen psykisk helsevern skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen.

Departementet følger styringskravene til de regionale helseforetakene opp gjennom de etablerte rapporteringsrutiner, det vil si tertialvise rapporteringer og årlig melding.

Representanten Grimstad stiller spørsmål om gjennomføringen av satsningen på psykisk helse med utgangspunkt i et oppslag i Sunnmørsposten om blant annet behandlingstilbudet i Sande innenfor Helse Sunnmøre. Helse Midt-Norge RHF opplyser at det enkelte helseforetak er pålagt å budsjettere med en sterkere vekst i psykisk helsevern og rus som er større enn i somatisk sektor, og at Helse Sunnmøre har fulgt opp dette. Helse Midt-Norge RHF opplyser videre at det vurderes ulike tiltak innenfor helseforetaket virksomheter, også den interne driften i psykisk helsevern. Blant annet ble tilbudet i Sande vurdert flyttet til andre tjenestesteder i helseforetaket. Styret i Helse Sunnmøre har imidlertid konkludert med at det ikke er riktig å gjøre denne omstillingen ved Sande, men at overforbruket skal hentes inn gjennom andre omstillingstiltak i helseforetaket.

Jeg legger til grunn at Helse Midt-Norge følger opp de helsepolitiske styringssignalene overfor sine helseforetak og rapporterer på dette gjennom de etablerte rapporteringsrutiner til departementet.