Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1032 (2006-2007)
Innlevert: 10.05.2007
Sendt: 10.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det ser ut til at Hardangerbroen med tilførselsveier fortsatt mangler endelig godkjent reguleringsplan både i Ullensvang og i Ulvik kommuner.
Er dette i overensstemmelse med forutsetninger og vedtak i St.prp. nr. 2 (2005-2006), jf. Innst. S. nr. 93 (2005-2006) og de regler/forskrifter som ellers gjelder om at det ved behandling av bompengesaker i Stortinget skal foreligge godkjente reguleringsplaner?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som det framgår av St.prp. nr. 2 (2005-2006) forelå det godkjente reguleringsplaner da proposisjonen ble lagt fram for Stortinget. For større vegprosjekter er det vanlig å foreta enkelte justeringer i reguleringsplanene etter Stortingets behandling. Jeg viser i denne forbindelse til mitt svar på spørsmål nr. 176 fra stortingsrepresentant Sortevik. Dette innebærer ikke at prosjektene dermed må legges fram for Stortinget på nytt.

I Ulvik herad har Statens vegvesen foreslått noen justeringer i reguleringsplanen for bl.a. å forbedre gang- og sykkelvegens tilkobling til brua og fylkesvegen. Reguleringsendringene er godkjent.

I Ullensvang herad har Statens vegvesen foreslått å utvide midlertidig massedeponi for å unngå at massene dumpes/deponeres i sjøen slik det er gitt tillatelse til. Videre har Vegvesenet foreslått noen endringer i gang- og sykkelvegen for å få en bedre terrengtilpasning og en enklere tilkobling til brua. Dette har også sammenheng med løsningen for bomstasjonen. Forslaget til reguleringsendringer er utarbeidet i samarbeid med kommunen. Dessuten har forslaget vært lagt fram for fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunens kulturavdeling. Dersom reguleringsendringene ikke godkjennes, vil prosjektet bli gjennomført etter tidligere godkjente reguleringsplaner.