Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1034 (2006-2007)
Innlevert: 11.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Kapital skriver i utgave nr. 8/2007 side 30 at det for enkeltmannsforetak er full regnskapsplikt dersom eiendelenes samlede verdi overstiger 20 mill. kr eller foretaket har mer enn 20 ansatte, men at ingen kontrollerer at plikten overholdes. Det finnes enkeltmannsforetak med opptil 465 ansatte. Mange bryter, ifølge Kapital, regnskapsplikten. Dermed øker risiko for økonomisk kriminalitet.
Hva er Regjeringens vurdering av kontrollbehovet, og vil det bli iverksatt nye tiltak for å sikre at regnskapsplikten overholdes?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I tilfeller hvor regnskapsplikten ikke kun følger av organisasjonsform, men også av terskelverdier som nevnt i regnskapsloven § 1-2, kan ikke Regnskapsregisteret identifisere de regnskapspliktige alene på grunnlag av opplysninger i enhets- eller foretaksregisteret. I disse tilfellene vil regnskapsplikten bero på informasjon som Brønnøysundregistrene ikke selv besitter. Relevant informasjon kan hentes fra skattemyndighetene og arbeidstakerregisteret. At Regnskapsregisteret får tilgang til slik informasjon, vil derfor kunne bidra til at regnskapsloven håndheves mer effektivt.

Regnskapsloven § 9-3 gir departementet adgang til å bestemme i forskrift at andre forvaltningsorganer skal gi opplysninger til Regnskapsregisteret som er egnet til å fastslå regnskapsplikt i slike tilfeller, blant annet regnskapsplikt for enkeltpersonforetak. Bestemmelsen ble tatt inn ved en lovendring i 2005.

I brev 15. desember 2006 til Finansdepartementet foreslo Brønnøysundregistrene forskriftsbestemmelser om forvaltningsorganers opplysningsplikt til Regnskapsregisteret. Forslaget omfattet ikke indre selskaper, og departementet ba derfor Brønnøysundregistrene i brev 27. februar 2007 om å utforme et revidert utkast til forskrift i samarbeid med Skattedirektoratet. Finansdepartementet legger opp til å sende på høring utkast til forskrift som nevnt så snart dette er mottatt fra Brønnøysundregistrene.

Med tilgang til relevant informasjon fra skattemyndighetene og arbeidstakerregisteret (NAV), antar Finansdepartementet at Regnskapsregisteret vil kunne håndheve innsendingsplikten med forsinkelsesgebyr også overfor regnskapspliktige enkeltpersonforetak og andre foretak der regnskapsplikten avgjøres ut fra terskelverdier for antall ansatte, verdien av foretakets eiendeler og årlig salgsinntekt. På tilsvarende måte vil Regnskapsregisteret kunne identifisere indre selskaper med opplysninger fra skattemyndighetene og kunne håndheve innsendingsplikten for disse selskapene.