Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1035 (2006-2007)
Innlevert: 11.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Staten presset opp utnyttelsesgraden med boliger og arbeidsplasser på Fornebu i Bærum og satte klare krav til kollektiv transport. Vedtaket i Akershus fylkesting, hvor både automatbane og en gradvis utbygging av en alternativ løsning ble avvist, innebærer at statens forutsetninger blir brutt. I Budstikka 11. mai sier statsråden at hun ikke vil overprøve vedtaket.
Mener statsråden at fylkestingets vedtak er i tråd med de forutsetninger staten har satt til kollektiv transport, og hva vil hun gjøre for å få en rask løsning?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Fylkestinget i Akershus vedtok i møte 10. mai 2007 at Fornebubanen skal etableres som bybane, og at denne forutsettes koblet sammen med Oslos sporveisnett. Inntil bybanen er på plass, ønsker fylkestinget en midlertidig miljøvennlig bussløsning inn og ut av Fornebuområdet, med mating til Lysaker og direkte ekspressbusser til Oslo. Vedtaket er i tråd med faglige anbefalinger om kollektivbetjening av Fornebu.

Jeg har hele tiden vært klar på at det er et lokalt ansvar å finne fram til løsninger for kollektivbetjening av Fornebu. Jeg vurderer imidlertid vedtaket i Akershus å være i tråd med statens forutsetninger.

Staten har lagt vekt på høy utnyttelse av arealet på Fornebu. Hovedargumentet har vært samordnet areal- og transportplanlegging, bærekraftig utvikling og miljøforhold, jf. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging som forelå i 1993. Daværende plan- og samordningsminister Bendik Rugaas påpekte blant annet i brev av 4. mars 1997 til ordføreren i Bærum at det må fastsettes rekkefølgebestemmelser slik at "bybane eller lignende kollektivløsning" blir etablert. Fylkestinget forutsetter i sitt vedtak at rekkefølgebestemmelsene blir vurdert på nytt.

I konsekvensutredning av Banebetjening til Fornebu i 2000, med tilleggsutredning i april 2001, er buss og automatbane utredet som fullverdige alternativ. Daværende samferdselsminister Terje Moe Gustavsen viste i brev av 30. august 2001 til Oslo, Akershus og Bærum, til det lokale ansvaret for utbygging og drift av supplerende kollektivsystem for Fornebu og påpekte at det bør "sikres en kollektivtrasé mellom Fornebu og Lysaker med videreføring mot Skøyen som muliggjør etablering av en framtidig bybane". Videre sa Moe Gustavsen at "inntil et framtidig banebasert kollektivsystem er satt i drift må transporten til/fra Fornebu baseres på buss". Videre ble det påpekt at "Lysaker stasjon må planlegges og bygges ut fra en helhetlig løsning mht. kollektivbetjening Fornebu [...] [...] og med gode overgangsmuligheter for trafikantene".

Det er avgjørende for meg at Fornebu får en kollektivbetjening som gir høy kollektivandel og som har god nok kapasitet til å håndtere en full utbygging av Fornebu. I rapporten "Kollektivbetjening Fornebu, alternativer til automatbane" som er utarbeidet av Asplan Viak i januar 2007 på oppdrag fra Akershus fylkeskommune, er både lokale og regionale bybane- og bussløsninger vurdert opp mot det tidligere vedtatte automatbanealternativet. Denne rapporten, samt tidligere utredninger, viser at løsninger der kollektivbetjening av Fornebu integreres direkte med dagens kollektivsystem i Osloregionen, kommer klart best ut i forhold til vesentlige faktorer som samfunnsøkonomi, trafikantnytte og muligheter for å oppnå en høy kollektivandel. Dette skyldes i stor grad at de regionale løsningene gir et bedre tilbud til trafikantene i form av færre omstigninger og kortere reisetid "dør til dør", enn lokale løsninger - som forutsetter en høy andel omstigninger mot tog på Lysaker.

Når det gjelder å få til en rask løsning, har jeg merket meg at både Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har tatt positive initiativ til samarbeid om videre håndtering av "Bane til Fornebu". Jeg stiller meg positiv til et slikt samarbeid, og har tidligere signalisert til partene at staten ved Statens vegvesen gjerne stiller opp med kompetanse i et slikt samarbeid. I og med at kollektivbetjening av Fornebu er et lokalt ansvar, forutsetter jeg imidlertid at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune blir enige om en hensiktsmessig prosess for å sikre at den vedtatte kollektivløsningen gjennomføres. I tillegg forutsetter jeg at relevante og berørte parter involveres i arbeidet.