Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1038 (2006-2007)
Innlevert: 11.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 21.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Jeg viser til mitt spørsmål til statsministeren 26. februar i år hvor jeg sterkt ønsket at han personlig tar en siste direkte kontakt med Blair for å få stoppet gjenåpningen av anlegget for brukt atombrensel i Sellafield. Jeg fikk et svar, men fra miljøvernministeren, som kun i generelle ordelag omtalte hva norske myndigheter har foretatt seg. Tidligere statsminister Bondevik tok Sellafield-saken opp med Blair ved en rekke anledninger.
Vil statsministeren nå ta saken opp med Gordon Brown for å få fremført en siste appell om ikke å åpne?

Begrunnelse

Britiske atommyndigheter gav i januar tillatelse til at reprosesseringsanlegget for brukt atombrensel ved Thorp i Sellafield kunne åpne igjen. Denne delen av Sellafield har vært stengt siden april 2005 da det ble oppdaget en større lekkasje. Reprosessering av brukt atombrensel ved Thorp fører til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall. Ifølge miljømyndighetene utgjør dette et "meget stort forurensningspotensial, og større utslipp kan få alvorlige konsekvenser også for Norge". Jeg mener det er av avgjørende betydning at statsministeren, i likhet med det Bondevik gjorde, engasjerer seg personlig i denne saken. Ettersom Tony Blair ikke er kontaktet etter statsministerens samtaler med ham i fjor, er det nå helt avgjørende at statsministeren tar kontakt med sin nære allierte og påtroppende statsminister Gordon Brown for å få stoppet gjenåpningen. Det er mye som tyder på at dette er det beste kortet Norge har på hånden, og jeg håper selvsagt å kunne få et svar på om dette nå vil bli gjort, fra statsministeren.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statsministeren har oversendt spørsmålet til meg for besvarelse.

Jeg vil derfor på nytt forsikre representanten Brende om at Regjeringen anser en snarlig, permanent nedleggelse av Thorp-anlegget som en viktig sak.

Som tidligere nevnt, tok statsministeren opp saken under sine samtaler med statsminister Tony Blair sist høst. Saken er også tatt opp av utenriksministeren og meg selv ved flere anledninger. Senest i Dublin i mars i år undertegnet jeg sammen med miljøvernministrene fra Irland, Island og Østerrike en felles erklæring med en klar appell om ikke å gjenåpne Thorp. At den norske regjeringen ikke ønsker gjenåpning er således svært godt kjent for britiske myndigheter.

Selv om det i januar i år ble gitt formell tillatelse til gjenåpning av Thorp, vil anlegget av tekniske årsaker antagelig ikke kunne settes i full drift før tidligst høsten 2007. Dette gir oss fortsatt mulighet for å arbeide for å hindre gjenåpning. Hvis anlegget gjenåpnes, vil det fortsatt være en prioritert sak å få anlegget stengt så snart som mulig. Regjeringen vil derfor fortsette presset overfor britiske myndigheter når det gjelder Thorp-anlegget.

Konferansen i Sellafield 21.-22. mai som "Lofoten mot Sellafield", Bellona og British Nuclear Group arrangerer sammen, kommer derfor på et gunstig tidspunkt. Regjeringen støtter konferansen økonomisk, og både Miljøverndepartementet og Statens strålevern vil fremlegge de norske synspunkter. Jeg er derfor glad for at representanten Brende selv vil delta på konferansen sammen med andre fremtredende representanter fra Stortinget. Dette vil tydelig vise bredden i det norske engasjementet.

Den videre oppfølging vil bli vurdert i lys av det som framkommer på denne konferansen. Jeg vil også få anledning til å drøfte Thorp-saken grundig på det møtet jeg skal ha 20. juni med Sellafield-anleggets eier NDA (Nuclear Decommissioning Authority).