Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1039 (2006-2007)
Innlevert: 11.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Den utrolig viktige Lofotkatedralen er under sterk forfall. Katedralen er et av de kraftigste symbolene på norsk kystkultur, som departementet nå også prioriterer å ta bedre vare på i sitt kulturminnearbeid. Katedralen som rommer 1 200 mennesker har dimensjoner utover det kommunen greier å vedlikeholde. Riksantikvaren har tidligere gitt ikke ubetydelige beløp til både Røros kirke og Stavanger domkirke.
Vil statsråden ta ansvaret for at hun sammen med kirkeministeren i et spleiselag bidrar med de 6 mill. kr som trengs?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg viser også til kultur- og kirkeministerens svar på spørsmål nr. 827 fra samme representant, der han understreker at det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirkebyggene ligger til kommunene.

Regjeringen har styrket kommunesektorens frie inntekter med mellom 2,6 og 2,9 mrd. kr sammenliknet med saldert statsbudsjett for 2007. Dette skal gi kommunene større handlingsrom og gjøre det enklere å prioritere de sakene som er viktige lokalt.

Videre har Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått å etablere en ny tilskuddsordning, basert på midler fra Opplysningsvesenets fond, for å styrke arbeidet med å sette i stand kirkene som er bygd før 1650. Tilskuddet skal kunne dekke inntil 30 pst. av hva det koster å sette dem i stand.

I tillegg til dette foreslår Regjeringen også å øke rammene for ordningen med rentekompensasjon for å sette i stand kirker som er bygd etter 1650, med 300 mill. kr. Gjennom å utvide investeringsrammen kan det bli gitt rentekompensasjon til flere kirkebygg.

Miljøverndepartementet har ikke egne midler øremerket til kirker, med unntak av stavkirkene. Jeg vil derfor anbefale Vågan kommune eventuelt å søke om midler fra rentekompensasjonsordningen til å sette i stand Lofotkatedralen.