Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1050 (2006-2007)
Innlevert: 15.05.2007
Sendt: 16.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke grep vil samferdselsministeren ta for at Fornebu skal få en baneløsning så fort som mulig?

Begrunnelse

I forbindelse med at flertallet i Akershus fylkesting den 10. mai stemt imot å bygge ny automatbane til Fornebu, er det klart at det miljøvennlige alternativet som en Fornebubane representerer, ikke vinner frem. Bussløsningen som vil komme som erstatning, vil gi luftforurensning og økte utslipp av klimagasser i lang tid fremover. I tillegg vil det bli et kapasitetsproblem på en allerede overbelastet E18.
Andre konsekvenser er at det nå vil bli full stopp i den videre utbyggingen på Fornebu. Det er regulert inn i rekkefølgebestemmelsene at man ikke får bygge videre før det kommer en baneløsning til Fornebu. I tillegg er utbyggingen på Lysaker stasjon som inkluderer en Fornebubane kommet langt, det var argumentet fra statsråden da Venstre forsøkte å stanse opp for å tilrettelegge bedre for funksjonshemmede. Lysaker stasjon bygges nå med tanke på en planlagt Fornebubane. Ideen om en separat trikk til Oslo vil undergrave passasjerveksten på dobbeltsporet, og være et dårlig alternativ for befolkningen fra Asker og Bærum som pendler til og fra Fornebu. Dette utgjør ca. 40 pst.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har i brev av 23. mai 2007 svart på spørsmål nr. 1035 fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner om samme sak. Dette brevet følger vedlagt, og gir fyldig svar også på spørsmålet fra stortingsrepresentant Borghild Tenden.

Samferdselsdepartementet har i brev av 23. mai 2007 til Akershus fylkeskommune bekreftet at statens bidrag på 600 mill. 2000-kr over Samferdselsdepartementets budsjett til prosjektet, fremdeles ligger fast.