Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1051 (2006-2007)
Innlevert: 16.05.2007
Sendt: 16.05.2007
Besvart: 24.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I spørretimen 9. mai 2007 sa statsråden: "Ja, det er òg etterslep i milliardklassen på bruer." Det er derved bekreftet at det i tillegg til 2 mrd. kr i etterslep på veitunneler også er et tilsvarende etterslep i milliardklassen når det gjelder vedlikehold av bruer.
Kan statsråden gi en spesifisert oppstilling pr. fylke, og opplyse hvilken plan det er for å dekke inn etterslepet på vedlikehold av bruer på riks- og fylkesveier?

Begrunnelse

Veitunneler og bruer har det til felles at bruken medfører en ekstra risiko for trafikanten i tillegg til ordinær veitrafikkrisiko. Det store vedlikeholdsetterslepet på veinettet har lenge vært kjent; hele 45 mrd. kr totalt. Det har vært mindre kjent at veitunnelen alene har et etterslep på 2 mrd. kr. Det er fortsatt vanskelig å få tak i det konkrete tallet for etterslep på vedlikehold av bruer, fordelt på fylker og de konkrete bruene i hvert fylke. I henhold til statsrådens egen bekreftelse på at det faktisk ER omfattende etterslep også på vedlikehold av bruer, er det viktig å få en så vel samlet som spesifisert oversikt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen har beregnet det totale vedlikeholdsetterslepet på riksvegene pr. 1. januar 2007 til om lag 14 mrd. kr. Dette er et etterslep som er opparbeidet gjennom mange år. Bruenes andel av dette er beregnet til om lag 2,3 mrd. kr. En tilsvarende beregning for fylkesvegnettet utført av Statens vegvesen pr. 1. januar 2005 viser et vedlikeholdsetterslep på om lag 12 mrd. kr. Bruenes andel av dette er om lag 0,9 mrd. kr.

Regjeringen har økt innsatsen til riksvegvedlikehold vesentlig i forhold til det nivået regjeringen Bondevik II med støtte fra Fremskrittspartiet valgte å prioritere i forrige stortingsperiode, men et så stort etterslep må nødvendigvis tas igjen over flere år. Dette er et spørsmål som vil bli grundig behandlet i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019.

Innenfor all drift og vedlikehold prioriterer Statens vegvesen de oppgavene som har direkte betydning for trafikksikkerheten. Dette gjelder også for bruvedlikehold.

Under følger en tabell som viser fylkesvis fordeling av det beregnede etterslepet av bruer på riks- og fylkesveger. Tallene er i 1000 2006-kr.

1000 2006-kr

Bruer - riksveger Bruer - fylkesveger

Østfold 80193 10540

Akershus 103144 103482

Oslo 127460 0

Hedmark 96672 44773

Oppland 71123 52618

Buskerud 136416 22424

Vestfold 96570 15558

Telemark 145624 37148

Aust-Agder 73033 27951

Vest-Agder 67770 25560

Rogaland 219576 104109

Hordaland 259701 93412

Sogn og Fjordane 91167 68197

Møre og Romsdal 110659 97360

Sør-Trøndelag 59795 58579

Nord-Trøndelag 109291 43253

Nordland 152335 62394

Troms 188636 28518

Finnmark 80370 14551

Sum 2269535 910427