Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1053 (2006-2007)
Innlevert: 16.05.2007
Sendt: 16.05.2007
Besvart: 24.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): I St.prp. nr. 1 (2006-2007) heter det at det "må legges til rette for at ansatte i kommunalt rusarbeid og psykisk helsearbeid utvikler felles forståelse og kompetanse i arbeidet med mennesker som har psykiske lidelser og rusmiddelproblemer". Videre framgår det at et statlig tiltak som vil bli prioritert i 2007, er etablering av et kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene.
Hvordan er framdriften i dette arbeidet?

Begrunnelse

Gjennom Opptrappingsplan for psykisk helse har kommunene fått betydelige bidrag for å styrke helse- og omsorgstilbudet for personer med psykiske vansker og lidelser.
Siden opptrappingsplanens start er erfaringsgrunnlaget blitt stort. Stadig større arbeidsoppgaver er overført til det kommunale psykiske helsearbeidet. Det er blitt utviklet mange ulike måter å løse utfordringene på, noe er dokumentert, men på langt nær bygd opp som anerkjent kompetanse på nasjonal plan.
Etableringen av et kompetansesenter/nettverk for psykisk helsearbeid ble omtalt i både i statsbudsjettene for 2005, 2006 og 2007. Det er viktig å gjennomføre planene om et nasjonalt kompetansesenter for det psykiske helsearbeidet i kommunene, slik at en kan benytte utvekslede erfaringer til å dokumentere kunnskap som "virker".
I tillegg til å bistå kommunene med informasjonsutveksling og dokumentasjon bør et slikt senter også på andre måter kunne bidra til å videreutvikle fagfeltet i framtiden, gjennom blant annet å beskrive praksis, utvikle brukermedvirkning på alle plan og å gjøre senteret tilgjengelig for ledere og fagpersoner i det kommunale tjenesteapparatet.
Opptrappingsplanen for psykisk helse går ut i 2008, og det er sentralt å ta vare på den kunnskapen kommunene har opparbeidet for å videreutvikle det psykiske helsearbeidet i kommunene til pasientenes beste. Jeg er kjent med at Høgskolen i Molde har kompetanse som kan brukes i etablering av et slikt senter.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg støtter stortingsrepresentant Dag Ole Teigens vurdering av behovet for et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene. Fagfeltet psykisk helsearbeid i kommunene har blitt tilført betydelige ressurser gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse. I den siste delen av opptrappingsperioden vektlegger Regjeringen arbeidet med å styrke innhold og kvalitet i tjenestene til mennesker med psykiske problemer. Et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene vil være et viktig bidrag for å oppnå dette og sikre videre utvikling etter Opptrappingsplanen.

Kommunalt psykisk helsearbeid er i dag lite beskrevet som fagfelt og arbeidsfelt. Kunnskapsgrunnlaget for psykisk helsearbeid i kommuner er primært praksis- og erfaringsbasert. Mange og til dels små kommuner innebærer at praktisk kunnskap og erfaringer forblir spredt. Psykisk helsearbeid i kommuner kan framstå som uklart i innhold, fragmentert og med for liten faglig tyngde og autoritet, selv om svært mange kommuner oppnår betydelige resultater og viser stor innsats. Mangelfull beskrivelse svekker status til arbeidsfeltet til sammenlikning med arbeid innen spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern. Jeg har forventninger om at et velfungerende psykisk helsearbeid i kommunene vil gi innbyggerne tidligere hjelp for sine psykiske plager, og vil også kunne redusere ventetid og kødannelse til spesialisthelsetjenesten.

Jeg er enig i representanten Dag Ole Teigens vurdering av at kommunene har et stort behov for kunnskap om hvilke tjenester og tiltak som virker slik at personer med psykiske lidelser mestrer hverdagen. Jeg forutsetter at det nasjonale senteret vektlegger dokumentasjon og kunnskapsoppsummering av psykisk helsearbeid, formidling og på sikt forskning på området. Senteret skal tilknyttes høgskole-/universitets- eller annet forskningsmiljø. Kompetansesenteret skal samarbeide bredt med andre relevante kompetansemiljøer; primært med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet, fylkesmennene, høgskolene og med relevante kompetansemiljøer for brukerkunnskap/brukerorganisasjoner. Det nasjonale senteret må også ha dialog med de regionale kompetansesentrene for barn og unges psykiske helse i forhold til utvikling av psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene.

I statsbudsjettet for 2003 ble det meldt at det skulle vurderes å opprette et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene. Sosial- og helsedirektoratets utredningsrapport om behovet for kompetansesenter for psykisk helsearbeid gir nyttig underlag for å fastsette oppgavene for et slikt senter. Etableringen av det nasjonale kompetansesenteret for psykisk helsearbeid er meldt både i statsbudsjettet for 2007 og i Nasjonal Helseplan (2007-2010).

Det er beklagelig at arbeidet med å etablere senteret er forsinket, og jeg vil sørge for en raskere framdrift. I løpet av 2007 vil Sosial- og helsedirektoratet ferdigstille forberedelsen av etableringen av det nasjonale kompetansesenteret. Siktemålet er å få kompetansesenteret i drift fra januar 2008.