Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1057 (2006-2007)
Innlevert: 16.05.2007
Sendt: 18.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Retten til å stille benkeforslag ved valg på innskytervalgmøte i sparebankenes forstanderskap er ikke uttrykkelig fastslått i lov- eller forskriftsform. Når også sparebankens egne vedtekter ikke sier noe om dette, kan det oppstå tvil om dette er tillatt. Det er tidligere gitt motstridende signaler med den følge at rettstilstanden oppfattes som uklar.
Kan finansministeren klargjøre gjeldende regelverk på feltet?

Begrunnelse

Spørsmålet er forankret i de generelle demokratiske prinsipper om å kunne fremme benkeforslag på innskytervalgmøte i sparebanker når sparebankens vedtekter ikke sier noe om dette. Jeg presiserer at spørsmålet om benkeforslag gjelder valgmøte (ikke valgdag). Tidligere har det vært en forutsetning at den enkelte kan fremme benkeforslag innenfor gitte rammer og få votert over dette. Dette kan også bidra til å avklare uforutsette situasjoner som oppstår i møtet, eller i tiden rett forut for møtet.
Innskytervalgmøtet i sparebanker er det eneste forum den enkelte innskyter kan møte bankens ledelse og styrende organer samlet. Vedr. lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2006 vedrørende representasjon i forstanderskap, var det et ønske om å sikre innskyterne mer innflytelse. Dette var også Sparebanknæringens syn (Bø-utvalget).
Kredittilsynet har i uttalelse av 4. april 2006 antatt at det er tillatt å fremme benkeforslag ved innskytervalg på valgmøte. Dette med bakgrunn i forskriften § 2 nr. 7 (Denne har for øvrig samme ordlyd som i den gamle forskriften § 2 nr. 7).
Det er imidlertid kommet andre signaler fra offisielt hold som skaper betydelig uklarhet om disse forhold.
Dersom det ikke er tillatt å fremme benkeforslag på andre personer enn valgkomiteens innstilling ved valg, blir selve valget en formalitet hvor innskyter kun har å gi sin tilslutning til valgkomiteens liste.
Dette kan ikke sies å være i tråd med det demokratiske prinsipp.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Sparebankloven, eller forskrifter gitt med hjemmel i denne, har ingen eksplisitte bestemmelser om muligheten for å stille benkeforslag ved valg på innskytervalgmøte i sparebankenes forstanderskap. Forskrift 16. desember 2005 om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet § 2 annet ledd, nr. 7 angir hvordan stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Dette må gjøres ved at forslag oversendes banken senest 4 uker før valget. Valgkomiteen skal deretter utarbeide en valgliste som inneholder innkomne forslag og valgkomiteens egne forslag, se forskriften § 3.

Kredittilsynet har ved uttalelse 4. april 2006 antatt at det er adgang til å fremme benkeforslag ved innskytervalg på valgmøte. Kredittilsynet har, slik jeg forstår det, senere kommet til at det ikke er adgang til å stemme over benkeforslag på valgmøte, men at et valg av innskyterrepresentant til forstanderskap etter et benkeforslag som det er stemt over, ikke nødvendigvis er ugyldig. Spørsmålet om gyldighet må avgjøres etter en konkret vurdering iht. sparebankloven § 8a siste ledd, jf. forskriften § 11.

Finansdepartementet er enig i Kredittilsynets sistnevnte forståelse av regelverket, og legger til grunn at det som et utgangspunkt ikke er tillatt å fremme benkeforslag på valgmøte. Innskyternes muligheter til å øve innflytelse på valg til forstanderskapet er ivaretatt ved retten til å sende inn forslag til oppføring på valgkomiteens valgliste, og adgangen til å møte og avgi stemme på valgmøte. Valgkomiteens valgliste skal etter departementets oppfatning inneholde alle innkomne forslag som er levert innen fristen.