Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1063 (2006-2007)
Innlevert: 18.05.2007
Sendt: 21.05.2007
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 25.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er svært mange viktige grunner til at det nå må legges til rette slik at Hammerfest Strøm AS ikke skal se seg nødt til å flagge ut den verdensledende tidevannsteknologien som er utviklet i Kvalsundet i Finnmark til Storbritannia.
Hvorfor engasjerer ikke Regjeringa seg i dette utrolig viktige prosjektet for Finnmark?

Begrunnelse

I Regjeringas nordområdestrategi som ble lagt fram i Tromsø den 1. desember 2006 står blant annet:

"Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer.
Det er i nord at vi opplever den mest rivende utviklingen i våre nærområder.

- Vi skal på en bærekraftig måte utnytte mulighetene knyttet til Barentshavet som en ny europeisk energiprovins.
- Vi skal handle i forhold til miljø og klima.
- Vi skal utvikle levekår, livsmuligheter og livskvalitet for alle som bor i nord […]

Alt dette krever det beste av oss som fellesskap.

[…] Men det handler også om en bred og langsiktig mobilisering av egne krefter og ressurser for utvikling av hele vår nordlige landsdel.

Hovedformålet med regjeringens nordområdestrategi er å få satsingen på alle de felter som berører utviklingen i nord, til å trekke i samme retning. Vi har mobilisert hele regjeringsapparatet for å gi politikken et tydeligere og mer sammenhengende nordområdefokus. Departementer og etater har fokusert på en videreutvikling og styrking av innsatsen på sine politikkområder."

Dette er noe av det som står i dokumentet og som jeg støtter 100 pst. Jeg blir derfor svært opprørt over Regjeringas manglende initiativ i denne saken. Den angår etter min mening flere statsråders bord, ikke bare olje- og energiministeren.
Derfor går denne henvendelsen til utenriksministeren, "nordområdeministeren", som var den som presenterte Regjeringas nordområdestrategi i Tromsø i desember. Det er nå svært viktig at vi får konkrete prosjekter på banen i nordområdesatsinga, og det må tenkes helhetlig!
Miljøvennlig og fornybar energi (miljøvernministeren): Vi er alle enig om at klimaendringene må tas på alvor. Norge har ambisjon om å være verdensledende innen produksjon og utvikling av miljøvennlig og fornybar energi. Produksjon av kraft fra tidevannet er den mest stabile kraftproduksjon vi kan ha i et land som ser ut slik det faktisk gjør geografisk, med en uendelig lang kyst og med stabil flo og fjære hele døgnet og hele året.
Energiproduksjon (olje- og energiministeren): Det må tilrettelegges for utvikling og produksjon av mer fornybar energi i Norge. Støtteordningene må bli mye bedre enn det de er i dag, slik at vi unngår utflagging.
Næringsliv og arbeidsplasser (næringsministeren): Vi bebor det fylket i landet som opplever den største fraflyttinga og hvor det er stor arbeidsledighet i mange kommuner. Finnmark trenger flere bein å stå på og flere ulike typer arbeidsplasser. Fylket kan ikke i fortsettelsen også kun forbli en råvareleverandør. Det må sikres verdiskaping og ringvirkninger lokalt i forhold til olje- og energirelatert virksomhet. Vi går glipp av utallige arbeidsplasser dersom tidevannsmøllene kommer i produksjon i Storbritannia og ikke her i landet.
Kunnskap og forskning (kunnskapsministeren): Det er svært viktig at vi tar vare på og sikrer små forsknings- og teknologimiljøer i nord utviklingsmuligheter. Dette er det eneste av sitt slag i fylket. Vi oppfordrer nå våre ungdommer til å ta en olje- og energirelatert utdanning slik at de skal kunne vende tilbake til ulike typer arbeidsplasser i tida framover.
Reindriftsnæringa (landbruksministeren): Produksjon av tidevannskraft er som skreddersydd for Finnmark. Vi har behov for anlegg som er minst mulig arealkrevende og konfliktskapende av hensyn til reindrifta. Vi kommer til å få et ytterligere press på arealene i framtida, derfor er det viktig at vi unngår inngrep i reinens beite- og kalvingsland på de områder der det virkelig er mulig. Reindrifta utgjør en svært viktig bærebjelke i den samiske kulturen og språket. Derfor må dette prosjektet videreutvikles.
Jeg vil oppfordre "nordområdeministeren" på det sterkeste til å engasjere seg i denne viktige saken for Finnmark, og det før det er for seint!

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Spørsmålet ble overført fra utenriksministeren.

Det er viktig å utvikle ny miljøvennlig energiteknologi. Det er spennende muligheter innen havenergi, som tidevanns- og bølgekraft, og også offshore vind. Hammerfest Strøm har vist at det er mulig å produsere tidevannskraft og levere kraften inn på det ordinære strømnettet. Jeg vet at det har vært et krevende prosjekt som ble langt dyrere enn opprinnelig anslått. Men teknisk synes det å ha vært vellykket.

Vi har i dag gode støtteordninger for utvikling av nye energiteknologier. Gjennom Norges forskningsråd gis det støtte til alt fra grunnleggende energiforskning til utvikling og uttesting av nye prototyper.

Forskningsrådets program for fremtidens rene energisystem, Renergi, har et årlig budsjett på nesten 150 mill. kr og støtter forskning og utvikling av ulike typer energiteknologier, inklusive nye fornybare energikilder. I tillegg er det et godt samarbeid mellom Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge knyttet til demonstrasjon av nye energiteknologier, gjennom en felles støtteordning for introduksjon av innovative energiløsninger.

Enova har også et eget støtteprogram, "Ny teknologi", til anvendelse av ny teknologi. I den nye støtteordningen til fornybar elektrisitet som skal etableres fra 2008, er det lagt opp til at umodne teknologier i tillegg til tilskuddet på 10 øre/KWh i 15 år, skal kunne få støtte gjennom "Ny teknologi".

Olje- og energidepartementet er i ferd med å utarbeide en helhetlig strategi for forskning og utvikling knyttet til energisektoren kalt Energi21. Formålet er å få til et mer samordnet og økt engasjement innenfor sektoren når det gjelder forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny teknologi. Strategien skal etableres gjennom et nært samarbeid mellom myndighetene, forskningsinstitusjoner og energinæringen, og skal foreligge innen utgangen av januar 2008.

Hammerfest Strøm må nå sikre finansiering dersom prosjektet skal videreføres. Jeg håper at Hammerfest Strøm med den erfaring og kompetanse de har opparbeidet seg, benytter seg av de mulighetene som er i Norge til å videreutvikle teknologien her i landet. Regjeringens engasjement i dette og lignende prosjekter er kanalisert gjennom støtteordninger som forvaltes av Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennom Renergi-programmet.