Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1067 (2006-2007)
Innlevert: 18.05.2007
Sendt: 21.05.2007
Besvart: 30.05.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Norges Brannskole i Tjeldsund utviklet i 2006 fagplaner for opplæring av personell til opprydding i strandsonen etter en oljekatastrofe. I februar i år gav Fiskeri- og kystdepartementet skolen et tilskudd på 1 mill. kr til kjøp av utstyr til bruk i opplæringen innen oljevernberedskap.
Vil statsråden ta initiativ til at staten nå sikrer opplæringstilbudet i årene fremover ved at staten forplikter seg og tilbyr slik opplæring for nøkkelpersonell i bl.a. Sivilforsvaret, og derigjennom bidrar aktivt til høynet beredskap langs kysten?

Begrunnelse

Oljetankerne, særlig utenfor den nordnorske kysten, øker stadig i antall, og havariet ved Fedje ble nok en påminnelse om hvor viktig det er med høy beredskap og egnet utstyr for å minimere skadene i naturen.
Norges Brannskole i Tjeldsund utviklet i 2006 fagplaner for opplæring av personell til opprydding i strandsonen etter en oljekatastrofe. Et tilskudd fra Fiskeri- og kystdepartementet i februar i år på 1 mill. kr til en startpakke med utstyr, har nå gjort det mulig å komme i gang med den nye opplæringen av lagledere og skadestedsledere.
Selv om ansvaret for Oljevernberedskapen er tredelt mellom staten, kommunene og industrien, må det likevel være grunn til å forvente at staten tar et overordnet ansvar på dette området.
Utstyret Norges Brannskole har kunnet anskaffe er til liten nytte om ikke Brannskolen sikres midler til selve kursdriften utover 2007, slik at denne opplæringen kan etableres som et permanent tilbud der både kommunale mannskaper og Sivilforsvaret må være viktige målgrupper.
En forutsetning for at Norges Brannskole i Tjeldsund skal kunne rekruttere og beholde gode lærerkrefter, er at virksomheten er forutsigbar. Under Stortingets behandling av en interpellasjon om oljevernberedskap nylig la statsråden i sitt svar til interpellanten stor vekt på betydningen av å satse på forebyggende tiltak. I denne sammenheng må også opplæring stå sentralt. Det er derfor viktig å få avklart hvordan staten nå vil kunne forplikte seg også når det gjelder tilskudd til driften av kursene innenfor oljevernberedskap, slik at Brannskolen kan rekruttere og bygge opp et kompetent korps av kursledere. Dette er viktig for kvaliteten på denne viktige opplæringen og for at Brannskolen kan få den nødvendige forutsigbarhet i forhold til sin planlegging. Dagens situasjon der kursvirksomheten innen oljevern ikke vet om den har driftsmidler fra ett år til et annet, er uholdbar tatt i betraktning hvor avgjørende slik kunnskap og opplært personell er for at oljevernberedskapen langs kysten skal bli reell og mer enn fagre ord i stortingsdokumenter.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Oljevernberedskap og sjøsikkerhet langs norskekysten bidrar til å tilrettelegge for en moderne, effektiv og miljøvennlig sjøtransport.

Fiskeri- og kystdepartementet arbeider etter to akser for å fremme en sikker og trygg sjøtransport. Den ene er arbeidet med forebyggende sjøsikkerhet som har som formål å hindre at ulykker med påfølgende akutt forurensning skjer. Den andre er å ha en beredskap for å forhindre eller begrense skade hvis ulykken først er ute.

Ansvaret for oljevernberedskapen er delt mellom staten, kommunene og private aktører. Ansvarsdelingen er basert på prinsippet om at den som har en virksomhet som kan forårsake akutt forurensning, i utgangspunktet skal sørge for å ha en beredskap for å håndtere hendelser knyttet til denne.

Primæransvaret for beredskaps- og aksjonsplikt mot akutt forurensning er altså pålagt virksomheten. Kommunene er forpliktet til å aksjonere mot akutte utslipp uansett forurensningens omfang dersom dette ikke kan hindres av den ansvarlige selv. Brannmannskap har en plikt til å yte bistand ved brann og ulykker. Brannmannskapets aksjonsplikt gjør at de ofte deltar ved kommunale aksjoner, og det er derfor viktig at de har god kompetanse om oljevernberedskap.

Den statlige beredskapen trer inn ved hendelser som har et omfang som den ansvarlige forurenseren ikke selv er i stand til å håndtere. Kystverket er både delegert myndighet og ansvar for statens operative beredskap og ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem.

Strandaksjoner er krevende arbeidsoperasjoner som setter krav til profesjonalitet, riktig utstyr og samarbeid. En velfungerende, effektiv og sikker strandsaneringsaksjon forutsetter derfor at aktørene har et godt kompetansegrunnlag.

Dette var bakgrunnen for at Fiskeri- og kystdepartementet tok initiativ til å etablere et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket, Norsk Oljevernforening for operatørselskap (NOFO) og Norges Brannskole for å styrke den faglige kompetansen for aktører som bidrar i oljevernaksjoner. I 2006 ga departementet 1 mill. kr i støtte til "Prosjekt opplæring oljevernberedskap", som resulterte i utarbeidelse av felles krav til fagplaner for kurs innen strandsoneberedskap. Prosjektet har også sørget for at standardene blir benyttet under kurs i virksomheter som gjennomfører opplæring av innsatspersonell.

Jeg er glad for at Fiskeri- og kystdepartementet også kunne gi 1 mill. kr i støtte til Norges Brannskole i 2007 til gjennomføring av kurs for opplæring i oljevern i strandsonen i henhold til fagplaner utarbeidet i "Prosjekt opplæring oljevernberedskap". Brannskolen sikrer gjennomføring av kurs etter fastsatte krav og standarder til nytte for den samlede nasjonale oljevernberedskapen.

Bevilgningen fra Fiskeri- og kystdepartementet til Norges Brannskole i 2007 ble gitt og var ment som en oppstartbevilgning til gjennomføring av kurs innen strandsoneberedskap. Norges Brannskole må derfor arbeide for å sikre videre dekning av driftsutgiftene i årene fremover gjennom de ordinære budsjettprosesser for skolens virksomhet.