Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1073 (2006-2007)
Innlevert: 22.05.2007
Sendt: 23.05.2007
Besvart: 30.05.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Stadig flere kommer til Norge for å jobbe. Spesielt har innvandringen fra Polen og andre baltiske land økt. Arbeiderne tar i stor grad familien med seg. Ifølge den polske ambassaden befinner det seg mellom 100 000 og 200 000 polske arbeidere i landet. De polske arbeiderne har imidlertid ikke rett til gratis norskopplæring. Ved annen innvandring snakkes det ofte om at språket er nøkkelen til integrering.
Hvordan vil statsråden håndtere de utfordringene som den polske innvandringen medfører?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeidsinnvandrere fra EØS-/EFTA området og deres familiemedlemmer omfattes ikke av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Dette innebærer at de enten selv må betale for norskopplæringen eller at arbeidsgiveren sørger for opplæring.

Begrunnelsen for å ikke gi innvandrere fra EØS-/EFTA-området plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap var at en ikke kunne pålegge personer som har en tillatelse etter EØS-/EFTA-regelverket en plikt til opplæring, i og med at det ville virke begrensende på den frie bevegeligheten av arbeidskraft som er en sentral del av EØS-avtalen. Det ble ikke gitt rett til gratis opplæring fordi arbeidsinnvandrere selv har valgt å komme til landet sammenlignet med dem som har fått opphold fordi de har et beskyttelsesbehov. En la også vekt på at arbeidsinnvandrere er i et arbeidsforhold, og at de som lønnstakere har evne til å betale for opplæringen. Dette går fram av Ot.prp. nr. 50 (2003-2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.

Jeg ser at det er behov for å vurdere dette på nytt. Jeg vil legge fram en stortingsmelding om arbeidsmigrasjon, og i denne meldingen vil også språkopplæring for arbeidsinnvandrere bli vurdert.