Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1104 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 04.06.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden i samråd med Politidirektoratet (POD) ta initiativ til for å avbøte den ressursmessige diskrimineringen som Follo politidistrikt opplever og som kan bidra til drastiske kutt i bemanning fremover?

Begrunnelse

Follo politidistrikt faller mellom alle stoler hva angår ressurstildeling i forhold til de oppgaver som dette store politidistriktet har av oppgaver. Fordelingsnøkkelen for de ulike politidistriktene fanger ikke opp særegenhetene i forhold til geografisk størrelse og innbyggertall, og medfører i realiteten en diskriminering av Follo i forhold til sammenliknbare politidistrikt av tilsvarende størrelse og med samme politifaglige utfordringer. Dette har til dels blitt innrømmet av POD tidligere, men stadig mer krevende oppgaver gjør situasjonen akutt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politi- og lensmannsetaten på grunnlag av en fastsatt ressursfordelingsmodell. Modellen danner grunnlag for tildeling av ressurser basert på en rekke objektive kriterier. Etter en evaluering i 2006 ble modellen oppdatert med nye statistiske data for budsjettåret 2007.

Fordelingsmodellen skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold. Follo politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med øvrige politidistrikt.

Den enkelte politimester er ansvarlig for å fastsette både årsverkrammen og midler til drift og investeringer, innenfor den årlige rammetildelingen.