Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1080 (2006-2007)
Innlevert: 23.05.2007
Sendt: 24.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 1095, datert 26. juni 2006 og skriftlig spørsmål, datert 15. mars 2007, vedrørende pensjonsgivende inntekt.
Vil også ettergivelse av skatt, som skyldes at feilaktige opplysninger ble lagt til grunn for ligningen, gi skattyter en ny treårsfrist til å betale restkravet?

Begrunnelse

I en dom i Borgarting lagmannsrett i 2002 ble det godtgjort at skattyter X hadde hatt lavere inntekt for årene 1988-1992 enn det likningskontoret hadde lagt til grunn for ligningen. Ligningen kunne imidlertid ikke endres siden tiårsfristen for endring av ligning var utløpt. Ingen andre unntaksregler var etter likningskontorets oppfatning aktuelle. Likningskontoret sendte saken over til Skattedirektoratet som vedtok å ettergi skatten med den begrunnelse at feil opplysninger var blitt lagt til grunn for ligningen. X betalte hele restkravet innenfor treårsfristen. Spørsmålet blir om X skal godskrives pensjonsgivende inntekt med grunnlag i de korrekte opplysningene som fremkom.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som nevnt i mitt tidligere svarbrev 4. juli 2006 på spørsmål nr. 1095 fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter reguleres nedsettelse av pensjonsgivende inntekt mv. av folketrygdloven § 3-15 og forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt. Utgangspunktet etter forskriften § 1 er at pensjonsgivende inntekt skal nedsettes når den utlignede skatten ikke er betalt fullt ut innen tre år etter utløpet av utligningsåret. Som tidligere redegjort for er det slik at ved endring av ligningen som innebærer at skattekravet settes ned, ses det bort fra allerede nedsatte pensjonspoeng. Når adgangen til endring av ligning er stengt på grunn av fristreglene i ligningsloven, og det i stedet treffes avgjørelse om ettergivelse av skatten for å rette opp at feilaktige opplysinger ble lagt til grunn for ligningen, kan det likeledes være grunn til å se bort fra allerede nedsatte pensjonspoeng. Jeg nevner imidlertid at en slik løsning ikke begrunner en tilsvarende løsning for andre tilfeller av ettergivelse av skatt.

Jeg gjør for ordens skyld også oppmerksom på at etter forskriften § 1 første ledd annet punktum kan nedsettelse av pensjonspoengene skje før tre år er gått når det foreligger vedtak om utgiftsføring. Også i slike tilfeller skal skattyter varsles og gis en frist for betaling. Fristen for betaling skal være minst 14 dager, men kan forlenges.

Ved forberedelsen av dette svaret har det vist seg at skattemyndighetenes praksis er noe uklar. Dette vil departementet gripe fatt i, jf. også at jeg i mitt svarbrev 21. mars 2007 på spørsmål nr. 758 ga uttrykk for at jeg ville be Skattedirektoratet om en gjennomgang av saksområdet. I denne sammenheng vil det være naturlig også å få klarlagt nærmere hvordan denne særlige type saker behandles. Gjennomgangen vil også gi grunnlag for en nærmere avklaring av hvordan denne type saker eventuelt bør behandles i fremtiden.