Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1087 (2006-2007)
Innlevert: 24.05.2007
Sendt: 24.05.2007
Besvart: 04.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Politiet er avhengig av bred tillit i befolkningen. Tips fra publikum kan være avgjørende for å oppklare lovbrudd. Det må derfor arbeides aktivt for å sikre at alle grupper i samfunnet opplever det naturlig å kontakte politiet når de har informasjon eller selv trenger hjelp og beskyttelse. Tillit sikres bl.a. gjennom et mangfoldig og representativt politikorps.
Hva gjøres for å rekruttere minoriteter til politiet, i hvilken grad blir disse i etaten over tid, og hva gjøres for å sikre at minoriteter ha en lang karriere i etaten?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politihøgskolen har lenge hatt en bevisst satsing for å øke andelen studenter med minoritetsbakgrunn. Aldri har så mange unge med minoritetsbakgrunn blitt tatt opp på Politihøgskolen som i år. Dersom alle som i disse dager får tilbud takker ja til plassen, vil 29 unge med minoritetsbakgrunn starte sin politiutdanning til høsten. 7 av de 29 er kvinner. Til sammenligning ble 9 studenter med minoritetsbakgrunn tatt opp i 2006.

Politihøgskolen og Politidirektoratet skal i 2007 gjennomføre prosjektet "Rekruttere og beholde". Med fokus på polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn skal politi- og lensmannsetaten i framtiden oppnå bredere bruk av den eksisterende kompetansen etaten innehar. Samtidig antar en at dette igjen vil føre til økt rekruttering av studenter med etnisk minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen.

Politihøgskolen skal dessuten gjennomføre prosjektet "Ut i felten". Formålet med dette prosjektet er:

- Gjennom samarbeid med Oslo politidistrikt, Hordaland politidistrikt og Sør-Trøndelag politidistrikt bistå Politihøgskolen med å markedsføre utdanningen i "sine miljøer" mot unge med minoritetsbakgrunn.

- Knytte kontakt med minoritetsorganisasjoner lokalt i de tre byene Oslo, Bergen og Trondheim som kan hjelpe PHS med aktiv rekruttering.

- Vurdere å oppsøke moskeer for å informere om PHS og politiutdanningen.

- Utrede hvilke som er de 10 største møtearenaene for unge med minoritetsbakgrunn (festivaler, idrettsarrangementer etc.), samt besøke de som ligger innen prosjektets tidsramme.

- Utrede hvilke ungdomsskoler og videregående skoler som har størst konsentrasjon av unge med minoritetsbakgrunn i de tre byene, samt besøke disse. Vurdere om dette er et tiltak som fungerer.

- Utrede gjennom hvilke annonsekanaler man treffer unge med minoritetsbakgrunn, samt utarbeide en begrenset markedskampanje som evalueres opp mot mottakerne.

- Tilby svømmekurs til interesserte søkere med minoritetsbakgrunn i regi av PHS.

- Vurdere videre bruk av praksisansvarlige i fremtidig rekrutteringsarbeid mot unge med minoritetsbakgrunn.

- Evaluere prosjektet i 2008 med en rapport 2008, som også omfatter forslag til tiltak for fremtidig rekrutteringsarbeid.

I disponeringsskrivet for 2007 er alle politidistrikt og særorganer pålagt å utarbeide mål og planer for å øke antall ansatte med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land. Dette vil Politidirektoratet følge opp gjennom styringsdialogen.

Det gjennomføres også i 2007 opplæring av ansatte i politidistriktene og særorganene for å øke bevisstheten og kunnskapen om minoriteter.