Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1094 (2006-2007)
Innlevert: 25.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 08.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvordan vil finansministeren forklare at regelverket på dette området vil tilsvare det som gjelder i våre nærmeste naboland, og gi en avgiftsmessig sett likere konkurransesituasjon mellom norske avgiftspliktige virksomheter og tilsvarende virksomheter i for eksempel Sverige og Danmark, når våre naboland prinsipielt søker å tilbakeføre uberettiget fradragsføring, mens Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) tilsikter å merverdiavgiftsbelegge en tenkt merverdi i det leddet tjenesten uttas fra?

Begrunnelse

Det fremgår følgende av Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) punkt 6.4
Arbeid med endring av reglene om fradrag for inngående merverdiavgift:

"Departementet arbeider med å føreslå endringar i meirverdiavgiftslova § 21 om frådrag for inngåande avgift. Etter meirverdiavgiftslova § 21 kan ein registrert næringsdrivande trekkje frå inngåande avgift på varer og tenester som blir brukt i den avgiftspliktige verksemda. Frådragsretten står sentralt i meirverdiavgiftssystemet og inneber at meirverdiavgifta ikkje skal vere ein kostnad for dei einskilde salsledda, men vil bli belasta ved endeleg forbruk."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet gjelder forholdet mellom den alminnelige fradragsbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 21 og de foreslåtte bestemmelsene om uttak og justering av inngående merverdiavgift i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007). Det vises i denne sammenheng til ovenstående sitat fra Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) hvor det er redegjort for at departementet arbeider med forslag til endringer av merverdiavgiftsloven § 21. Etter det jeg forstår, ønsker representanten en forklaring på om bestemmelsene på dette området vil gi en mer lik konkurransesituasjon mellom norske avgiftspliktige virksomheter og tilsvarende virksomheter i våre naboland.

Fordi det i Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) ikke er vist til at det i arbeidet med nevnte endringer tas sikte på at vi får tilsvarende bestemmelser på dette området som i våre nærmeste naboland, er jeg noe usikker på hva representanten sikter til. Som representanten er kjent med, er det imidlertid et vesentlig siktemål ved forslaget til innføring av et justeringsinstitutt i merverdiavgiftslovgivningen - se Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) - å skape en mer lik konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske næringsdrivende. Jeg antar derfor at det primært er konkurranseeffekten av endringsforslagene i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) som representanten sikter til.

I spørsmålet vises det til at regelverket i våre naboland prinsipielt tar sikte på å tilbakeføre uberettiget fradragsføring. Til dette er å si at også ved utformingen av forslaget om justeringsbestemmelser i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) er det lagt vesentlig vekt på å sørge for å sikre at fradraget i størst mulig grad knytter seg til avgiftspliktige aktiviteter. Det samme gjelder arbeidet med endringsforslag til merverdiavgiftsloven § 21. Formålet er blant annet å sørge for at merverdiavgiftsregelverket virker konkurransenøytralt både mellom norske avgiftspliktige næringsdrivende og mellom norske og utenlandske avgiftspliktige virksomheter. Det er derfor lagt vekt på å utforme et regelverk som i størst mulig grad tilsvarer det man har i våre naboland.