Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1098 (2006-2007)
Innlevert: 25.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 06.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kapasiteten over Sotrabrua er til tider sprengt. Trafikkveksten vil fortsette i kommende år og det haster derfor i forhold til NTP-rullering at planarbeidet for økt kapasitet Bergen-Sotra ikke stanses.
Kan samferdselsministeren ta initiativ og sørge for at det formelle planarbeidet med konsekvensutgreiing og kommunedelplan kan gjennomføres parallelt med kvalitetssikringsarbeidet KS1 slik det lokalt er tilrettelagt for?

Begrunnelse

Enstemmig uttalelse fra Hordaland fylkesutvalg av 24. mai hitsettes:
Sambandet mellom Sotra og Bergen har dei seinare åra hatt ein vekst i trafikken som i dag medfører at kapasiteten over Sotrabrua til tider er sprengt. Det er grunn for å tru at denne veksten vil halde fram dei komande åra. Fylkesutvalet er derfor oppteken av at det vert utarbeidd planar som eit grunnlag for snarleg realisering av tilstrekkeleg transportkapasitet mellom Bergen og Sotra. Fylkesutvalet er kjent med at det nye statlege eksterne kvalitetssikringsopplegget KS1 skal gjennomførast for strekninga Bergen-Sotra, og at det i den samanheng vert vurdert om det ordinære planarbeidet må setjast i bero inntil kvalitetssikringsarbeidet er gjennomført. Det er i dag usikkert kor lang tid gjennomføringa av KS1-arbeidet vil ta. Etter fylkesutvalet sitt syn er aktuelle løysingar for auka transportkapasitet tilstrekkeleg lokalt forankra både fagleg og politisk til at arbeidet med konsekvensutgreiing og kommuneplan kan gjennomførast parallelt med KSl-arbeidet.
Fylkesutvalet ser ikkje at KSl-arbeidet vil kunne føre til betydlege endringar i behovsvurderingane og planføresetnadene for å møte dei framtidige transportutfordringane mellom Bergen og Sotra. Eventuelle mindre endringar som følge av KS1 må kunne innarbeidast undervegs i arbeidet med konsekvensutgreiing og kommunedelplan. For å forhindre unødige forseinkingar i det transportpolitiske arbeidet på sambandet mellom Sotra og Bergen vil fylkesutvalet sterkt oppfordre samferdselsministeren til å sørge for at det formelle planarbeidet med konsekvensutgreiing og kommunedelplan kan gjennomførast parallelt med KSl-arbeidet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for vegprosjekter med kostnad over 500 mill. kr. Dette er en videreføring av en beslutning fra den forrige regjeringen. I september 2006 ble det bestemt at det skulle gjennomføres KS1 for flere konkrete vegprosjekter, herunder også for Sotra-sambandet.

KS1 skal etter hovedregelen gjennomføres før planleggingen etter plan- og bygningsloven starter. KS1-prosessen skal gi Regjeringen grunnlag for å beslutte om det skal planlegges videre og eventuelt med hvilke føringer dette skal skje.

Forutsetningen om at KS1 skal være gjennomført før planlegging etter plan- og bygningsloven starter, byr på utfordringer. Det er en utfordring å ha gjennomført KS1 og ha kommet langt nok med planlegging etter plan- og bygningsloven før Regjeringen etter planen skal legge fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for behandling i Stortinget. Regjeringen tar sikte på oversendelse av NTP til Stortinget i desember 2008. For vegprosjekter hvor planleggingen etter plan- og bygningsloven var kommet i gang da kravet om KS1 kom høsten 2006, er det også en stor utfordring å gjennomføre prosesser som er forståelige for de involverte og som ivaretar kravene som er nedfelt i KS1-ordningen og i plan- og bygningsloven.

Dette gjelder også for Sotra-sambandet: Planleggingen etter plan- og bygningsloven er satt i gang, og det må være gjennomført KS1 innen høsten 2008 for at prosjektet skal kunne komme i betraktning for oppstart i perioden 2010-2013. Forslag til planprogram for Sotra-sambandet har vært på høring, og arbeidet med KS1 er i startfasen.

På bakgrunn av trafikkutviklingen de siste årene og kapasitetsbegrensningen for Sotrabrua, vil jeg be Statens vegvesen prioritere både arbeidet med KS1 og planlegging etter plan- og bygningsloven høyt. Arbeidet bør være ført så langt høsten 2008 at Sotra-sambandet kan bli vurdert blant prosjektene som kan være aktuelle å starte opp i perioden 2010-2013. Jeg ser det derfor som nødvendig at planleggingsressursene fremover blir prioritert slik at KS1-prosessen er gjennomført tidlig på høsten 2008.

Planprosessen etter plan- og bygningsloven kan gjennomføres parallelt med KS1-arbeidet, men på en slik måte at det i liten grad oppstår behov for å reversere planprosessen som følge av resultatene fra KS1-arbeidet. Skulle arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) medføre en reversering, vil det ta tid. Hvis planarbeidet prioriteres og går på bekostning av arbeidet med KVU, kan en i verste fall risikere at KS1 ikke blir ferdig. I praksis innebærer dette at planprogrammet for kommunedelplanen endelig bør fastsettes når Statens vegvesen har klarlagt samfunnsmål og aktuelle konsepter i sin KVU. Dette kan skje i løpet av høsten 2007. Etter dette vil det være bedre grunnlag for å fastsette planprogrammet og muligheter for å videreføre planarbeidet parallelt med KS1-prosessen.