Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1101 (2006-2007)
Innlevert: 25.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): St. Olavs Hospital planlegger en halvering av antall døgnplasser i Trøndelag. Dette omfatter akuttplasser ved Østmarka og Haukåsen. Det innebærer at akuttplassene for de aller sykeste blir redusert med 50 pst. Det er en realitet at det dreier seg om pasienter som i hovedsak blir tvangsinnlagt og ikke kan behandles av akutteamene. Dette er meget dramatisk og innebærer både økt risiko for den som er syk og for samfunnet for øvrig.
Vil helseministeren sette seg inn i saken og overprøve halveringen av akuttplasser?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har i styringsopplegget for 2007 fått beskjed om å videreføre prioriteringen av psykisk helsevern og gjennomføre Opptrappingsplanen for psykisk helse i tråd med statsbudsjettet for 2007. Det ligger klare føringer gjennom oppdragsdokumentene for 2007 på at den prosentvise veksten innenfor psykisk helsevern og rusbehandling skal være minst like stor som i somatisk sektor. Jeg har også satt fokus på akuttpsykiatrien som flere steder ikke fungerer tilfredsstillende. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å vurdere alle mulige tiltak inklusiv øke antall døgnplasser i akuttpsykiatrien dersom dette er nødvendig.

Samtidig er det en utfordring for helseforetakene å løse strukturproblemer i psykisk helsevern for å få en bedre samlet ressursutnyttelse. Undersøkelser viser at et høyt antall pasienter som legger beslag på kapasitet i helseforetakene, vurderes som utskrivningsklare. Disse vil gjennomgående være bedre tjent med oppfølging i kommunale tiltak. Dette gjør det også nødvendig for helseforetakene å arbeide med omstillingstiltak i samarbeid med kommunene.

I St. Olavs Hospital er det foretatt omstillinger innen psykisk helsevern, og flere omstillinger vurderes. Ut ifra den informasjon departementet har mottatt fra Helse Midt-Norge, er et visst antall institusjonsplasser flyttet fra Haukåsen og samlet ved Østmarka. Denne prosessen foregår fortsatt, og antall plasser i akuttpsykiatrien skal ifølge Helse Midt-Norge ikke reduseres som følge av dette. En kartlegging fra 2006 og øvrig rapportering viser at det ikke er problemer med overbelegg ved akuttavdelingene i helseforetaket.

Helseforetaket og kommunen arbeider med å finne løsninger for en rekke pasienter som ikke lenger trenger et døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter etablering av tilstrekkelig bo- og omsorgstilbud i kommunen og nødvendig veiledning og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. I denne prosessen vil ressurser som i dag knyttes opp til døgnplasser omstilles til ambulant virksomhet for å kunne bistå pasientene i egen bolig i samarbeid med kommunen. Etter den informasjon departementet har mottatt fra Trondheim kommune er det enighet om nødvendigheten av disse tiltakene. Rådmannen har i sak til formannskap redegjort for følgende: "Når nå Psykisk helsevern (helseforetaket) foreslår å erstatte sykehussenger med ambulant akutt-team er dette i tråd med strategiene i kommunens psykiatriplan. Et ambulant akutteam vil dempe presset på innleggelser og derved også bidra til å dempe presset på kommunen mht nye utskrivingsklare pasienter. Rådmannen støtter derfor forslaget om å avvikle sykehussenger for å frigjøre midler til å opprette ambulant akutt-team."

Som et ledd i omstillingen er det planer om en mindre reduksjon (16 plasser) av såkalte intermediærplasser ved sykehusene. Helse Midt-Norge har redegjort for at det ligger som en forutsetning i St. Olavs styrevedtak at de ressurser som frigjøres gjennom disse omstillingene, skal benyttes til etablering av nye tiltak innen psykisk helsevern.

Slik jeg vurderer den informasjon som er mottatt fra Helse Midt-Norge og Trondheim kommune legges det opp til en fornuftig omstilling av det totale tilbudet på begge nivåene, og jeg har full tillit til at alle omstillingstiltakene skjer i tråd med føringene i helsepolitikken og til brukernes beste.