Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1111 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 06.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I St.meld. nr. 49 (2003-2004) om mangfold og inkludering ble det varslet om kartlegging av flyktningers psykiske helse. Et iverksatt forsøksprosjekt med kartlegging av nyankomne flyktningers psykiske helse skulle avsluttes i 2006 og evalueres. I Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2007 fremgår det at pilotprosjektet er forsinket.
Hva er status for prosjektet, og når og hvordan vil statsråden informere Stortinget om saken?

Begrunnelse

Mennesker som søker beskyttelse i Norge, har ofte vært gjennom psykisk belastende opplevelser. Mennesker reagerer forskjellig, og behovet for hjelp varierer. Vi har dessverre etter hvert fått mange eksempler på at psykisk syke innvandrere begår drap. Det er derfor all mulig grunn til å iverksette de tiltak som lar seg gjennomføre. Bondevik ll-regjeringen iverksatte et forsøk med å kartlegge den psykiske helsen til asylsøkere som kom til landet. Dette forsøket skulle avsluttes i 2006 og evalueres. Jeg viser til St.meld. nr. 49 der det bl.a. står:

"En del av prosjektet vil være å finne egnede tiltak for oppfølging av de som har opplevd traumatiserende hendelser og har psykiske problemer. Ansvarlig er helsedepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet."

I budsjettproposisjonen for 2007 (HOD) står følgende:

"Et pilotprosjekt med kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere er forsinket da datainnsamlingsperioden måtte forlenges fordi det var nedgang i antall asylsøkere siste halvåret 2005. Kartleggingen avsluttes i 2006 og resultatene skal vurderes med sikte på eventuell bruk av kartleggingsinstrumentene ved ordinære helseundersøkelser."

Proposisjonen sier ikke noe om hva som er gjort, og begrunnelsen for forsinkelsen er dessuten vag og uklar.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og inkluderingsministeren.

Det er, slik stortingsrepresentanten viser til, igangsatt et prøveprosjekt for å finne frem til egnede verktøy for å kartlegge flyktningers og asylsøkeres psykiske helse ved ankomst til Norge. Formålet med en slik kartlegging er å bidra til en god oppfølging av flyktninger og asylsøkere med psykiske problemer, så tidlig som mulig etter ankomst.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag å gjennomføre pilotprosjektet med sikte på utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. Etter planen nå vil prosjektrapport foreligge i begynnelsen av juni 2007. Sosial- og helsedirektoratet vil vurdere rapporten og deretter oversende sine anbefalinger til departementet i løpet av sommeren 2007. Stortinget vil bli informert om saken i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2008.