Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1123 (2006-2007)
Innlevert: 30.05.2007
Sendt: 31.05.2007
Besvart: 11.06.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Ledere for familievernkontorer over hele landet uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen som følge av budsjettet for inneværende år. Familievernkontorene ønsker å jobbe forebyggende, men opplever at forebyggende arbeid taper terreng mot akutte kriser og at "alminnelige samlivsproblemer" ikke blir prioritert høyt nok fra Regjeringens side.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at ventelistene i familievernet øker, og at par dermed opplever at konfliktnivået stiger mens de står i kø for å få hjelp?

Begrunnelse

Familievernet er en liten og velfungerende tjeneste, som betjener et stort publikum. Fra 1. januar 2007 har familievernet fått nye lovpålagte oppgaver som mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn. Det gjør ressurssituasjonen enda vanskeligere.
For familiekontoret i Vest-Agder er Bufetats ordinære driftstilskudd for 2007 ca. 550 000 kr lavere enn i 2006. Da er helårsvirkning av lønnsoppgjør 2006 innkalkulert. I Familiekontorets budsjett er ca. 84 pst. faste lønns- og personalkostnader. Ytterligere bundne utgifter som husleie, strøm, telefon, porto, forsikring mv. utgjør 11 pst. Dermed gjenstår 5 pst. til såkalte bevegelige utgifter.
En tilskuddsreduksjon i størrelsesorden 550 000 kr kan ikke dekkes innenfor de nevnte 5 pst. Innsparingen må i overveiende grad tas fra post for personalkostnader.
Fra 1. januar 2007 til 17. april 2007 har kontoret hatt sykepermisjoner tilsvarende ca. 8 månedsverk. Med målsetting å bringe budsjettet i balanse ved årsslutt tillates ikke bruk av vikar. Paradoksalt nok for en lavterskeltjeneste med målsetting om kort ventetid for brukerne, er det behov for ytterligere langtidssykefravær for å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt.
For kontorets tjenestetilbud har dette følgende virkning:
Resultat etter ca. 3,5 måneders drift viser en samlet reduksjon i konsultasjoner på 380 sammenliknet med samme periode i 2006. Ventetid ved kontorets avdeling i Kristiansand har øket fra 2-4 uker til 6-8 uker.
Regionen har som målsetting at 90 pst. av henvendelsene skal ha førstegangskonsultasjon innen 4 uker. Vårt kontor oppnår 63 pst.
Regionens målsetting om maks 3 ukers ventetid i 100 pst. av meklingssakene overholdes ikke. 40 saker, tilsvarende 33 pst. av innkomne meklingssaker i 2007, har hatt ventetid på mer enn 3 uker.
Resultatene av utilstrekkelig budsjett inneværende år innebærer en stor utfordring for kontorets drift. Skulle i tillegg årets budsjettramme legges til grunn for tildeling i 2008, uten tilstrekkelig kompensasjon for fjorårets og inneværende års lønnsoppgjør samt generell prisvekst, vil situasjonen bli langt verre.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: En av målsettingene med forvaltningsreformen i 2004 med overgang fra fylkeskommunal til statlig forvaltning av familievernkontorene var å sikre et mer likeverdig og bedre tilgjengelig tilbud til befolkningen. Som en følge av dette påbegynte Barne- ungdoms- og familiedirektoratet i 2005 en gradvis utjevning av ressurser mellom regionene og mellom enkelte familievernkontorer. Dette arbeidet er blitt videreført og omfatter både de statlige og de private (kirkelige) familievernkontorene. I tillegg har midler gått til infrastruktur og til drifting og utvikling av IKT-systemer for familievernkontorene. Den økonomiske rammen for familievernet er ikke nevneverdig økt, og enkelte kontorer har fått en strammere økonomi enn tidligere, mens andre har fått en viss ressursøkning.

Familievernkontorene skal etter loven gi tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien og skal foreta mekling, og kontorene bør drive utadrettet virksomhet om familierelaterte temaer. Forebyggende arbeid, for eksempel samlivskurs, vil i mange tilfeller være en bør-oppgave for familievernet, mens akutte samlivsproblemer skal etter loven være en prioritert oppgave.

Fra 2007 omfattes flere personer av meklingsordningen, samtidig som antall obligatoriske meklingstimer har gått ned fra 4 til 1 time. Det foreligger ingen tilgjengelig statistikk om at meklingsmengden totalt sett har økt siden 1. januar 2007. Dersom ventetiden til mekling ved familievernkontorene er lang, normalt over 3 uker, skal fylkesmannen oppnevne nye meklere utenom familievernet. Dette følger av forskrift. Utgifter til meklerne utenom familievernet belastes ikke familievernet.

Familievernkontorene har i de senere år fått flere oppgaver, samtidig som flere saker, for eksempel voldssaker, krever mer ressurser enn ordinær parterapi. Familievernet utvikler metodikk for arbeid med familievoldsproblematikk. Nye familiekonstellasjoner og utvidelse av familiebegrepet skaper også behov for ny kompetanse. Tjenesten skal utvikle et mer treffsikkert tilbud til minoritetsetniske familier og til likekjønnede par og familier. Det er også ønskelig å trekke tjenesten mer aktivt inn i det forebyggende arbeid mot tvangsgifte og kjønnslemlestelse. Familievernet er blitt tildelt ekstra ressurser for å iverksette/delta i prosjekter, både i forhold til vold i nære relasjoner og til arbeidet mot tvangsgifte og kjønnslemlestelse. Samlivskurs, som "Hva med oss" etc. får de berørte familievernkontorer ekstra midler til.

Jeg er enig i at økt ventetid ved familievernet ved enkelte kontorer er et problem, og årsaken må undersøkes nærmere. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennomfører i disse dager samtaler med regionene der ventetiden ved familievernkontorene er et tema. Det vil bli fokusert på årsaken til ventetiden og konkretisering av tiltak for å få ned ventetiden. Departementet vil bli orientert om disse samtalene og evt. tiltak som vil bli gjennomført.

Det er et klart behov for å gjennomgå familieverntjenesten for å se om den i tilstrekkelig grad er tilpasset brukernes og samfunnets behov, herunder vurdering av ressursbehov. Dette arbeidet har departementet i samarbeid med Bufetat påbegynt, og arbeidet vil være avsluttet i løpet av 2008.