Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1129 (2006-2007)
Innlevert: 31.05.2007
Sendt: 01.06.2007
Besvart: 12.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det har i lang tid vært usikkerhet knyttet til redningshelikopterbasen i Florø. Regjeringen har nå besluttet å etablere basen som et detasjement og driftes av Forsvaret. Det innebærer at anbudskonkurransen er avlyst. Private selskap har nedlagt mye arbeid og ressurser i anbudsprosessen.
Hvorfor har Regjeringen gått bort fra at helikopterbasen skulle drives sivilt, og kan statsråden forsikre at det blir en fullverdig base fra dag en i januar 2009 i tråd med forutsetningene Stortinget nedfelte i Innst. S. nr. 156 (2001-2002)?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har konsentrert seg om en samlet tilnærming til redningstjenesten og lagt vekt på å utvikle redningstjenesten slik at den totalt sett har best mulig beredskap i hele landet. Som det fremgår av behandlingen av Innst. S. nr. 156 (2001-2002) gikk flertallet på Stortinget inn for sivil base i Florø, fordi Forsvaret på den tiden ikke hadde kapasitet til å operere basen. Forutsetningene har imidlertid endret seg ved at Forsvaret nå er tydelige på at de har kapasitet til også å operere Florøbasen. Regjeringen har derfor av samfunnsøkonomiske og beredskapsmessige grunner kommet frem til at Forsvaret skal drive redningshelikopterbasen i Florø.

Jeg kan forsikre om at basen fra dag én vil ha 100 pst. beredskap og tilstedevakt med lege i tråd med det Stortinget har vedtatt. I tillegg er arbeidet med å anskaffe nye redningshelikoptre igangsatt og Florø vil være blant de første basene med nye helikopter når leveransene er klare.