Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1130 (2006-2007)
Innlevert: 31.05.2007
Sendt: 01.06.2007
Besvart: 11.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Fordi Norge er medlem av EØS uten å være medlem av EU, har Norge også kostnader knyttet til EFTA-sekretariatet og andre kostnader som oppstår pga. uenighet mellom EFTA og EU.
Kan finansministeren gi et anslag på hvilke ekstrakostnader dette påfører den norske stat og norsk næringsliv både direkte og indirekte?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I statsbudsjettet for 2007 (St.prp. nr. 1 (2006-2007) er det bevilget 191,5 mill. kr til EFTA og EFTA-organer. Beløpet fordeler seg slik på hovedposter:

- EFTA-sekretariatet 75,0 mill. kr. Bevilgningen dekker utgifter til sekretariatene i Genève (medregnet tredjelandssamarbeidet) og Brussel (EØS-samarbeidet)

- Overvåkingsorganet, ESA, 91,5 mill. kr. Hovedoppgaven til ESA er å føre tilsyn med at EFTA/EØS-landene gjennomfører og bruker reglene i EØS-avtalen i samsvar med avtalens forpliktelser

- EFTA-domstolen 25,0 mill. kr. Domstolen skal bl.a. avgi rådgivende uttalelser om fortolkning av EØS-avtalen på anmodning fra nasjonale domstoler og dømme i saker som ESA, eventuelt et annet EFTA/EØS-land, reiser mot et EFTA/EØS-land.

Gitt at Norge skal være medlem av EØS, er alternativkostnaden til disse EFTA-relaterte utgiftene hva det ville ha kostet Norge å være med i EU.

Vi har ingen oversikt over kostnader næringslivet har i forbindelse med norsk deltaking i EFTA og EFTA-organene, eller hva disse kostnadene ville ha vært dersom Norge i stedet var medlem av EU. Det kan imidlertid pekes på at norsk næringsliv, gjennom vår deltakelse i EØS, kan operere i det indre markedet på lik linje med EU-aktører.