Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1136 (2006-2007)
Innlevert: 01.06.2007
Sendt: 01.06.2007
Besvart: 12.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til et oppslag i TV2-nyhetene 31. mai 2007 om stengning av fødeavdelingen ved Narvik sykehus i 4 uker i sommer for å spare penger, og at flere fødeavdelinger rundt om i landet, spesielt i distriktene, skal stenges av samme grunn.
Mener statsråden at dette er i tråd med Regjeringens løfte og Stortingets vedtak om en god og forsvarlig fødselsomsorg, og hvis ikke, vil hun som sykehuseier gripe inn overfor helseforetakene og endre beslutningen?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Stortingsrepresentant Jan Sahl tok opp situasjonen for fødende i Nordland knyttet til sommerstengning av fødeinstitusjoner i spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 962. I mitt svarbrev av 2. mai 2007 presiserte jeg blant annet følgende: De regionale helseforetakene har ansvar for tjenestetilbudet til befolkningen i regionen, noe som i dette tilfellet innebærer at de fødende sikres forsvarlige alternative tilbud. I forbindelse med sommerstengningen må de fødende sikres et forsvarlig tilbud som også gir dem trygghet med hensyn til hva som skal skje når fødselen starter. Jeg er opptatt av at alle berørte parter er godt informert og har formidlet mitt budskap til Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har orientert meg om at de har pålagt de aktuelle helseforetakene å bedre informasjonen til de som er berørt.

Jeg møtte to av de gravide kvinnene som sto fram i TV2-innslaget i forbindelse med mitt besøk i Bodø i forrige uke. De opplyste meg om at de ikke har mottatt slik informasjon. Dette finner jeg kritikkverdig. Jeg har derfor gitt uttrykkelig beskjed til de regionale helseforetakene om at de må sikre at de ansvarlige helseforetakene omgående kontakter de gravide kvinnene som er berørt av sommerstengning. Det skal sikres konkrete avtaler for den enkelte kvinne med hensyn til transport, og evt. behov for følgetjeneste, i samarbeid mellom helseforetaket og kommunen. Jeg har derfor sendt brev, som presiserte dette, til Helse Nord RHF og øvrige regionale helseforetak.

Jeg er, som kjent, opptatt av at alle gravide og fødende skal ha et tilbud av god kvalitet og kontinuitet. Jeg understreker i brevet til de regionale helseforetakene at sommerstengte fødeinstitusjoner representerer en utfordring i denne sammenheng. De fødende skal sikres forsvarlige tilbud og økonomiske årsaker kan ikke alene være grunnen til at fødeinstitusjoner stenges. Helseforetakene må selvsagt sørge for ferieavvikling og noen steder kan det være vanskelig å sikre stabil bemanning. Det må gjøres en avveining mellom å få avviklet ferie og samtidig sikre et tilbud av god kvalitet. Jeg har derfor bedt Helse Nord RHF og øvrige regionale helseforetak, på grunn av behovet for kontinuitet for dem som skal føde, å vurdere å gjøre stengningsperioden kortest mulig. Spesielt ber jeg Helse Nord RHF og andre regionale helseforetak, som har lang reisevei til andre sykehus, om å særskilt vurdere begrenset stengningstid.

Jeg er svært opptatt av å få på plass et helhetlig og godt svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud. I spørretimen 23. mai 2007 (spørretimespørsmål nr. 11) fikk jeg anledning til å redegjøre kort for arbeidet med plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, og jeg viser til referatet fra spørretimen. I Soria Moria-erklæringen slås det som kjent fast at det fortsatt skal være et desentralisert sykehustilbud som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud.