Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1146 (2006-2007)
Innlevert: 04.06.2007
Sendt: 04.06.2007
Besvart: 11.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Når vil de nye forskriftene om støyforebygging for Oslo Lufthavn Gardermoen foreligge, og i hvilken grad vil statsråden ta hensyn til kravene fra høringsinstansene når det gjelder nattestengning, krav om toleransekorridorer, vern av rekreasjonsområder, fortsatt segregert banebruk og grønn innflygning i de nye forskriftene?

Begrunnelse

For mer enn to år siden, den 24. februar 2005, sendte Luftfartstilsynet over til Samferdselsdepartementet et utkast til en ny forskrift om støyforebygging for Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er behov for å få de nye forskriftene på plass raskt av hensyn til befolkningen i området, og av hensyn til kommunenes behov for planlegging.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med etableringen av ny hovedflyplass på Gardermoen vedtok Samferdselsdepartementet i desember 1997 forskrift om inn- og utflygingstraseer for Oslo Lufthavn Gardermoen. Ved fastsettelsen ble det bestemt at det skulle foretas en evaluering av konsekvensene av forskriften om lag to år etter åpningen av flyplassen. Luftfartstilsynet startet opp dette arbeidet høsten 2000. Utkast til ny forskrift om støyforebygging for Oslo Lufthavn Gardermoen ble oversendt departementet i 2005, etter å ha vært på høring. Forskriften er til behandling i departementet.

Forslaget til ny støyforskrift for Oslo Lufthavn er en stor og kompleks sak som har stor betydning for områdene rundt hovedflyplassen. Det har vært behov for å bruke tid på vurdering av saken og også avklare for eksempel spørsmålet om segregert banebruk. Det tas sikte på å få en avgjørelse i saken i løpet av kort tid.