Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1147 (2006-2007)
Innlevert: 04.06.2007
Sendt: 04.06.2007
Besvart: 11.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Torsdag 31. mai omtalte Blikk Nett en sak om at Utdanningsdirektoratet i Elevundersøkelsen har utelatt "seksuell orientering" som svaralternativ på spørsmål om årsaker til at elever blir diskriminert. "Seksuell orientering" plasseres i stedet under kategorien "diskriminert på grunn av kjønn", selv om de to kategoriene ofte ikke har noe med hverandre å gjøre.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Elevundersøkelsen fanger opp og kartlegger et så alvorlig tema som diskriminering på grunnlag av seksuell orientering?

Begrunnelse

Å bli diskriminert på grunnlag av henholdsvis kjønn og seksuell orientering er to svært ulike ting. Det er fullt mulig å bli kjønnsdiskriminert uten å bli diskriminert for seksuell orientering, og motsatt. Dersom det skal være mulig å fange opp omfanget av diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, må det være et selvstendig svaralternativ i Elevundersøkelsen. Hvis ikke vil det bli umulig å vite om de som krysser av for alternativt "diskriminert på grunn av kjønn", egentlig blir diskriminert av andre årsaker.
All diskriminering er alvorlig, og den må bekjempes i skolen som overalt ellers. Men spørsmål knyttet til diskriminering som har sin begrunnelse i seksuell orientering, er dessverre fortsatt et tabubelagt område for mange. Skoleelever bør derfor oppfordres til å si i fra om slik diskriminering gjennom Elevundersøkelsen, og ikke oppfordres til å "skjule" den gjennom å krysse av for andre svaralternativer som ikke på noen måte er dekkende for problemstillingen, og som ikke vil fange opp denne typen diskriminering.
Nettopp fordi omfanget av slik diskriminering ikke er godt nok kartlagt, er det særlig viktig at Elevundersøkelsen benyttes til å fange opp dette. Resultatet vil kunne danne et viktig grunnlag for hvilke tiltak som skal settes i verk mot diskriminering på grunn av seksuell orientering.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Elevundersøkelsen har i 2007, punkt 51, et spørsmål om årsakene til at elever blir diskriminert. Svaralternativene er: kjønn, nasjonalitet, funksjonshemning og religion/livssyn. I den elevundersøkelsen som hadde svarfrist 4. mai i år er svaralternativet seksuell orientering ikke tatt inn, men departementet vil sørge for at dette inkluderes i undersøkelsen.

For å få kartlagt omfanget av kjønnsrelatert mobbing vil Utdanningsdirektoratet legge inn spørsmål om dette i en nasjonal utvalgsundersøkelse. Senter for atferdsforsknings landsomfattende kartleggingsundersøkelse om skolemiljø er en slik undersøkelse, og vil være godt egnet til denne typen spørsmål. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, og neste gjennomføring vil være våren 2008. Senter for atferdsforskning stiller seg positive til å legge inn spørsmål om diskriminering på grunn av seksuell orientering i sin undersøkelse. Ved å gjøre dette vil det gi en mulighet for mer dyptgående analyser enn om det bare legges inn et spørsmål om dette i Elevundersøkelsen.