Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1160 (2006-2007)
Innlevert: 05.06.2007
Sendt: 06.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Departementet har sendt ut på høring en forskrift der primærvitnemål erstattes med førstegangsvitnemål og som ikke åpner for at det 4-årige idrettstilbudet ved bl.a. Hamar katedralskole kan utstede førstegangsvitnemål på dette tilbudet lenger. De som har fulgt idrettstilbudet i 2 år allerede blir rammet av dette, og må ta fag som privatist om de skal kunne få primærvitnemål i 2008.
Kan statsråden garantere at endringene ikke vil få tilbakevirkende kraft og få urimelig utslag for disse elevene?

Begrunnelse

I samarbeid med enkelte idrettslag har Hamar katedralskole tilrettelagt et 4-årig løp på allmennfaglig studieretning siden 2001. Dette tilbudet har vært populært og har gitt mange ungdommer muligheten til å satse på sin idrett gjennom offentlig skole og uten å ta steget opp på Norges Toppidrettsgymnas.
En høring må få gå sin gang, men denne høringen har skapt betydelig uro blant de elevene som valgte idrettstilbudet for 2 år siden. Skal de følge det tilbudet de har valgt, vil de ikke avslutte videregående før i 2009 og vil da heller ikke kunne få førstegangsvitnemål etter de reglene som høringen forutsetter. De må bestemme seg for hva de skal gjøre neste studieår før det forventes at departementet har konkludert på hvilke regler som endelig skal gjelde for førstegangsvitnemål. Det bør skapes trygghet for disse elevene uavhengig om departementet til slutt velger å stramme inn kriteriene for de nye førstegangsvitnemålene så mye at 4-årige idrettsløp ikke lenger vil være et aktuelt tilbud.
Det er urimelig at elever som valgte dette tilbudet i den tro at det ville gi primærvitnemål og som er kommet 2 år ut i studieløpet, skal måtte ta fag som privatist i tillegg til normal studieplan det 3. året for å kunne få primærvitnemål. Det bes om at statsråden allerede nå klargjør at dersom disse elevene følger den framdrift som de opprinnelig valgte, så får de primærvitnemål.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Bestemmelse om en ny kvote for søkere med førstegangsvitnemål ble tatt inn i forskrift om opptak til høyere utdanning i januar 2007. Bestemmelsen iverksettes fra og med opptaket til høyere utdanning høsten 2009. Det betyr at fra samme tidspunkt oppheves nåværende bestemmelser om primærvitnemålskvote.

Regler om hvem som kan få førstegangsvitnemål fra videregående opplæring vil bli fastsatt i forskrift til opplæringsloven. Det er en forutsetning at disse reglene skal knyttes til vitnemål utstedt for bestått videregående opplæring i Kunnskapsløftet, det vil si at de skal tre i kraft fra og med våren 2009. Det stemmer at forslag om slike regler for tiden er ute på høring fra Utdanningsdirektoratet. Høringsfristen er satt til 13. juni 2007. Etter å ha vurdert høringsuttalelsene vil direktoratet oversende sin anbefaling om hvilke regler som bør fastsettes til departementet.

Selv om nåværende primærvitnemålskvote ved opptak til høyere utdanning faller bort i 2009, vil ikke det ødelegge for dem som har et Reform 94-vitnemål med påskrift om rett til å konkurrere i denne kvoten. Det vil bli lagt opp til at alle disse skal kunne konkurrere på like vilkår innenfor den nye kvoten for søkere med førstegangsvitnemål. Dette vil gjelde så lenge det kan utstedes Reform 94-vitnemål med påskrift om rett til å konkurrere i primærvitnemålskvoten, dog ikke ut over det året vedkommende fyller 21 år. Vi tar med andre ord sikte på å videreføre de samme aldersbestemmelsene knyttet til kvote for førstegangsvitnemål som vi nå har for primærvitnemålskvoten.

Ut fra ovenstående er det ikke noen grunn til å uroe seg over at den varslede endringen vil ha tilbakevirkende kraft. Elever som nå følger en Reform 94-opplæring som skal avsluttes først våren 2009, beholder sine muligheter til å få en vitnemålspåskrift om primærvitnemålskvote og de vil kunne bruke dette vitnemålet til å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål ved søknad om opptak til høyere utdanning til og med det året de fyller 21 år.