Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1161 (2006-2007)
Innlevert: 05.06.2007
Sendt: 06.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden sørge for at utredningen av Ski øst-alternativet til E18 blir avblåst?Begrunnelse

Kravet om en utredning av Ski øst som alternativ trasé for E 18 mellom Østfold og Akershus kom fra et politisk flertall i Ås kommune. Andre kommuner og instanser gikk sterkt imot dette. Alternativet vil også være i strid med Regjeringens signaler om en ny og strengere markalov.
Ifølge Østlandets Blad 1. juni har flertallet i Ås nå snudd, og trekker kravet om utredning av Ski øst. Det uttrykkes ønske om at nåværende trasé også utredes uten fire felt, noe jeg går ut fra vil bli vurdert. Etter at de som krevde utredning av Ski øst ikke lenger gjør det, må det være riktig å avblåse videre arbeid med dette sterkt konfliktskapende alternativet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utbygging av E18 i Østfold pågår. Jeg viser i den forbindelse til St.prp. nr. 79 (2006-2007) som bl.a. omhandler en revidert fase 1 av Østfoldpakka - proposisjonen er nå til behandling i Stortinget.

Videre utbygging av E18 fra Knapstad i Østfold til Vinterbro i Akershus er under planlegging. Utbygging av strekningen er ikke prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2006-2015.

Planlegging av E18 etter plan- og bygningsloven i Akershus, fra Østfold grense til Vinterbro, startet i 2001. Vegdirektoratet fastsatte utredningsprogram for strekningen i 2003 etter samråd med Miljøverndepartementet. Programmet er basert på at prosjektet skal følge eksisterende korridor for E18 til Vinterbro som er et knutepunkt i forbindelsen mellom E6, E18 og rv 23 (Oslofjordforbindelsen).

Samferdselsdepartementet har den 12. februar 2007 i samråd med Finansdepartementet fastsatt retningslinjer for ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer innen veg- og jernbanesektoren, herunder forholdet mellom NTP og KS1 (ekstern kvalitetssikring i tidlig fase). Ordningen gjelder for statlige investeringer over 500 mill. kr. KS1 skal gjennomføres i tidlig planfase, ideelt sett forut for planlegging etter plan- og bygningsloven, som grunnlag for et overordnet prinsippvedtak i Regjeringa om valg av prosjekt eller konsept. Formålet med KS1 er å få bedre styring med planleggingen av store prosjekt på et tidlig stadium. Prioritering mellom ulike prosjekt skal skje gjennom NTP.

Prosjektet E18 Knapstad-Vinterbro har et foreløpig kostnadsanslag på nærmere 2 mrd. kr. Det har vært lokalpolitisk uenighet i prosessen så langt. Jeg har derfor tatt initiativ til at prosjektet skal underlegges KS1 som grunnlag for videre planlegging. Dette er Statens vegvesen enig i.

Det er som en hovedregel lagt til grunn at planprosesser lokalt skal stoppes opp i påvente av KS1. I anledning kommende NTP er det imidlertid åpnet for at planprosesser lokalt kan gå parallelt med KS1, men under forutsetning av at det ikke foretas lokal planbehandling med vedtak før etter at Regjeringens behandling av resultatet fra KS1 foreligger.

Som grunnlag for en KS1 skal vedkommende etat på samferdselssiden (Statens vegvesen for tiltaket E18 Knapstad-Vinterbro) utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) som skal forelegges Samferdselsdepartementet for vurdering. En KVU vil blant annet omhandle en behovsanalyse og en alternativanalyse. Samferdselsdepartementet vil ta stilling til om KVUen er tilfredsstillende, og deretter eventuelt igangsette en KS1 i samråd med Finansdepartementet. En KS1 vil bl.a. omfatte en vurdering av foreliggende alternativer, herunder det omstridte Ski-alternativet.