Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1163 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Jernbaneverket har i flere år utredet bruken/vern av Jernbaneområdet i Flekkefjord.
Kan statsråden antyde framdrift eller endelig tidsfrist på konsekvensutredningen som pågår?

Begrunnelse

Jernbaneområdet i Flekkefjord er, etter at tog-sidebanen ble nedlagt i 1990, et verdifullt sentrumsområde. Området har i ca. 8 år vært diskutert og utredet av Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Jernbaneverket, og nå skal Jernbaneverket lage en konsekvensutredning for bruken av området. Både kommunen og næringslivet er interessert i en avklaring for bruken av tomta, der både verneinteresser (museum) og stasjon for høghastighetsbane er aktualisert. Kommunen har laget flere reguleringsplaner, og i lang tid presset på Jernbaneverket for å få en avklaring for eiendommen. En næringslivsrepresentant ønsker f.eks. å videreutvikle sin familiebedrift (14 ansatte) på området, og har i brev fra Jernbaneverket 25. april 2006 (saksrefereanse: 03/08559 SRV 514) fått melding om at Jernbaneverket ikke finner grunnlag for å levere innsigelse til kommunens reguleringsplan, som nettopp innbefattet næringsvirksomhet.
En konsekvensutredning er selvsagt viktig, men det har altså gått flere år på avklaringer av dette verdifulle området. Enkeltmennesket føler seg noen ganger liten i møte med "systemet", som synes å bruke veldig lang tid på endelig avklaring.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har tatt saken opp med Jernbaneverket og fått opplyst at det i samarbeid med NSB ved Rom Eiendom AS, Flekkefjord kommune og Vest Agder fylkeskommune, har utarbeidet et forslag til forvaltnings- og utviklingsplan for det gamle stasjonsområdet i Flekkefjord. Etter det jeg har fått opplyst, legges det i planen opp til at det fortsatt skal være mulig å bruke området til bussterminal samtidig som allerede etablerte bedrifter gis anledning til å oppføre nytt næringsbygg. I disponeringen av tomten legges det også opp til at det senere skal være mulig å ta i bruk eksisterende jernbaneanlegg til museal jernbanevirksomhet. Dette har sin bakgrunn i at Flekkefjordbanen vurderes som ett av de aller viktigste jernbanekulturminner i Norge og har internasjonal verneverdi.

Jeg har fått opplyst at planforslaget som nå er sendt på høring, har blitt framlagt for og drøftet med berørte næringsaktører i området. Etter hva jeg forstår, legges det opp til at endelig plan for stasjonsområdet vil bli lagt fram for formannskapet i Flekkefjord kommune den 23. august 2007. Godkjent plan vil danne grunnlaget for kommunens regulering av stasjonstomten og Riksantikvarens påfølgende arbeid med fredningen av den nedlagte Flekkefjordbanen.