Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1166 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 22.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Glåmdalen 31. mai 2007 kan vi lese at man ikke har råd til å fengsle kriminelle. Man viser til at 8 personer ble varetekstsfengselet i Glåmdal tingrett, men bare 2 fikk plass i Kongsvinger. Det å fengsle disse andre steder, var for ressurskrevende. Etter denne episoden viser det seg at det dessverre har skjedd igjen.
Er statsråden fornøyd med denne situasjonen, og hvis han ikke er det, hva vil statsråden gjøre for at slike tilstander ikke skal forekomme?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det har i en årrekke vært mangel på tilstrekkelig varetekts- og soningskapasitet i Norge. Det er derfor Regjeringen i Soria Moria-erklæringen har forpliktet seg til å bygge flere fengselsplasser og bedre innholdet i soningen. For å følge opp vår forpliktelse har vi i perioden 2006 og 2007 bevilget om lag 450 mill. kr ekstra knyttet til kriminalomsorgen. Disse midlene går blant annet til å etablere 316 nye fengselsplasser, styrke innholdet i soningen og etablere nytt fengsel i Halden med 251 plasser. I tillegg har vi utarbeidet en køavviklingsplan og tatt initiativ til lovendringer som åpner for økt bruk av alternative straffereaksjoner. Alle disse tiltakene bidrar til å øke kapasiteten i kriminalomsorgen og avhjelpe problemet med mangel på plasser.

Som justisminister er jeg ikke fornøyd med situasjonen før soningskøen er fjernet. Vi ser imidlertid nå klare indikasjoner på at alle tiltakene vi har satt i verk har hatt positiv effekt og at køen er på vei nedover. Køen av ubetingede dommer var ved årsskiftet 2 499 ubetingede dommer. Per 15. juni var køen på 1 849 dommer, det vil si at køen i denne perioden er redusert med i overkant av 35 pst., tilsvarende 650 dommer.

Regjeringen prioriterer tiltak for å øke kapasiteten i Glåmdalsregionen, og flere tiltak er allerede satt i verk. I mai i år ble det tatt opp et særskilt aspirantkull ved Kongsvinger fengsel for å løse et akutt bemanningsproblem ved fengslet. Det er i tillegg etablert nytt fengsel i Nord-Odal (Bruvoll fengsel) med 70 plasser.

I tillegg vil jeg nevne at vi ved flere fengsler i andre deler av landet etablerer ny lukket fengselskapasitet som bidrar til å dempe presset på varetektsplasser. I min tid som justisminister er det åpnet 14 nye plasser ved Drammen fengsel, 17 nye plasser ved Oslo fengsel, 15 nye plasser ved Fredrikstad fengsel og 10 nye plasser ved Ullersmo fengsel. I tillegg skal det om noen måneder åpnes 14 nye plasser ved Vik fengsel.

Jeg følger utviklingen i varetektssituasjonen nøye og vurderer fortløpende ytterligere tiltak for å øke kapasiteten i Glåmdalsregionen og i landet for øvrig. Det er et klart mål at varetektsfengslede skal overføres til fengsel senest 24 timer etter at kjennelsen avsies og at politiets behov for varetektsplasser skal løses. I en situasjon med soningskø skal det først stilles plasser til disposisjon for varetekt, deretter lange dommer og så korte volds- eller voldsrelaterte dommer. I tillegg skal unge under 21 år, aktive gjengmedlemmer og tungt belastede kriminelle med organisasjonstilhørighet prioriteres høyt. Behovet for varetektsplasser varierer imidlertid fra uke til uke, og soningskøavviklingen har ført til at fengslene har et meget høyt belegg. Dette har tidvis ført til at varetektsfengslede har blitt værende i politiarrest utover et døgn.

I dagens situasjon med både soningskø og press på varetektsplasser på grunn av 24-timersregelen skal kriminalomsorgen kunne tilby politiet plass innenfor fristen, men det innebærer at den plassen som tilbys, kan medføre ekstra transport. Departementet forutsetter en tett dialog mellom kriminalomsorgen og politiet slik at problemer med varetektsplasser forebygges. Tradisjonelt har det vært et problem å skaffe nok varetektsplasser før påsken. I år unngikk vi dette problemet blant annet som følge av et godt samarbeid mellom politiet og kriminalomsorgen. Dette understreker hvor viktig det er med et godt samarbeid på tvers av straffesakskjeden.