Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1167 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 12.06.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden ta initiativ til en full gjennomgang av Mattilsynets praktisering/håndheving av regelverk og "kundebehandling", og vil statsråden ta initiativ til at Mattilsynet i fremtiden skal fremstå som en organisasjon, med likest mulig handlingsmønster overfor de forskjellige næringer de har et kontrollansvar for?

Begrunnelse

Dagens næringsliv har i en rekke artikler de siste dagene omtalt en sak om Mattilsynets håndtering av et parti klippfisk importert av Norica Seafood. Ut fra artiklene kan det se ut som at Mattilsynets forskjellige lokale kontor har en ulik praksis i håndteringen av regelverket.
Dette er ikke første gangen vi er gjort oppmerksomme på at Mattilsynet har forskjellige handlingsmønstre alt etter hvilke lokalkontor man henviser til, og jeg viser til skriveriene rundt "møkkete dyr"-saken som verserte i mediene i fjor.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Et viktig mål med matforvaltningsreformen var å skape et enhetlig tilsyn. Både Mattilsynet og jeg erkjenner at her er vi ennå ikke i mål. Utvikling av større grad av enhet i Mattilsynets forvaltning er en av hovedutfordringene fremover for at Mattilsynet skal fylle sin oppgave i tråd med målene for reformen.

Mattilsynet har iverksatt en rekke tiltak som skal bidra til større grad av enhet i forvaltningen. Et viktig tiltak er arbeidet med utvikling av et nytt fagsystem. Første del av dette systemet er nylig tatt i bruk, og den siste av i alt fire leveranser i systemet skal etter planen komme i 2009. Systemet legger til rette for elektronisk saksbehandling og selvbetjeningsløsninger for brukerne via Altinn. Mattilsynet gjennomfører en bred organisasjonsgjennomgang og vil i den forbindelse iverksette flere tiltak for å få en mer velfungerende organisasjon. Eksempler på andre tiltak fra Mattilsynet som bør bidra til økt enhet i tilsynet, er større bruk av nasjonale tilsynskampanjer, etablering av egne etatsrevisjoner og kompetanseutvikling.

Landbruks- og matdepartementet vil, i samråd med de andre fagansvarlige departementene, legge stor vekt på å følge opp disse tiltakene, og vi vil fortløpende vurdere behov for andre tiltak med sikte på harmonisering av Mattilsynets forvaltning.

I forventningene om et enhetlig tilsyn må det tas hensyn til at Mattilsynet har en desentralisert organisasjon med omkring 60 ulike distriktskontorer. Distriktskontorene forvalter et omfattende regelverk overfor et vidt spekter av næringsvirksomheter. Innenfor de rammene regelverket og våre internasjonale forpliktelser tillater, er det dessuten et klart ønske om at Mattilsynet med sine høyt kompetente medarbeidere er løsningsorientert og understøtter næringsutvikling. Det vil med disse forutsetningene være vanskelig å unngå at det fra tid til annen oppstår situasjoner der det fagskjønnet som utøves i konkrete saker, kan oppleves å være ulikt. Som nevnt ovenfor, vil jeg imidlertid legge stor vekt på arbeidet for å sikre større grad av enhet i Mattilsynets forvaltning enn det vi opplever i dag.