Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1175 (2006-2007)
Innlevert: 07.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Petroleumstilsynet har i en fersk rapport dokumentert at det mangler kunnskap om risiko og skader ved kjemikalieeksponering i petroleumsnæringen. Dette gjelder både nåtid og fortid, og innebærer at mange av dagens oljearbeidere har en utilfredsstillende HMS-situasjon. Tidligere oljearbeidere som er skadet av kjemikalieeksponering, har vansker med å få skaden godkjent som yrkesskade pga. manglende kunnskap om eksponering.
Vil statsråden lempe på dokumentasjonskravet i slike saker for å sikre at skadede mennesker får rettmessig trygdeytelse?

Begrunnelse

Flere tidligere oljearbeidere er i dag uføre på grunn av helseskader som de mener er direkte forårsaket av kjemikalieeksponering under arbeid i petroleumsnæringen. Mange av disse har opplevd store vanskeligheter med å få godkjent sine helseplager som yrkesskade, og årsaken til dette er manglende dokumentasjon på hvilken kjemikalieeksponering de var utsatt for.
Når Petroleumstilsynet nå har dokumentert at det mangler kunnskap om risiko og skader ved kjemikalieeksponering i petroleumsnæringen, er det nødvendig raskt å iverksette tiltak for å sikre at dagens oljearbeidere har en tilfredsstillende HMS-situasjon. Det er også nødvendig med forskning som kan gi viktig kunnskap om problemstillingen.
For gruppen av tidligere oljearbeidere som i dag sliter med store helseskader, er det imidlertid avgjørende viktig at det lempes noe på de strenge kravene til dokumentasjon for å få anerkjent helseskader som yrkesskade.
Det kan være hensiktsmessig å legge et presumpsjonsprinsipp til grunn. Det innebærer at helseskader hos tidligere oljearbeidere som kan være forårsaket av kjemikalieeksponering, anerkjennes som yrkesskade uten nærmere krav til dokumentasjon om årsaksforholdet. Et slikt presumpsjonsprinsipp er tidligere lagt til grunn i saker om krigspensjon. Jeg imøteser statsrådens vurdering av dette.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I regelverket om yrkessykdommer i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven stilles det krav om årsakssammenheng mellom den yrkesmessige eksponeringen og sykdommen. Klare årsaks- og bevisregler er viktig for å skape trygghet om rettstilstanden. Dette går også fram av forslaget til ny organisering av yrkesskadesystemet som nå er på høring, hvor vi foreslår å slå sammen dagens to yrkesskadeordninger. I denne høringen er det anledning til å komme med innspill til hvordan årsaks- og beviskravene bør være i det nye regelverket. Høringsfristen er 1. oktober i år.

En lemping av lovens krav til bevis i enkelttilfeller eller for enkelte grupper vil føre til en uklar rettstilstand og svekke forutsigbarheten for aktørene i yrkesskadeordningen. Det står videre i motsetning til prinsippet om likebehandling. Jeg anser det derfor som lite hensiktsmessig å lempe på beviskravet særskilt for oljearbeidere som mener at de er skadet etter eksponering av kjemikalier. Regelverket må være likt for alle. Om det foreligger årsakssammenheng i det enkelte tilfelle må bygge på en konkret og samlet vurdering av symptomer, sammensetning av symptomer, kunnskap om tidligere eksponering, kunnskap om tidligere arbeidsoppgaver, varighet på arbeidsforhold etc.

De arbeidsmedisinske utredningene av kjemikalieeksponerte oljearbeidere gjennomføres som planlagt, basert på de eksponeringsopplysninger som foreligger. Det er en utfordring å kunne foreta en kvalifisert bedømmelse av historisk eksponering knyttet til den enkeltes sykdomstilstand. Dette er imidlertid ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt ingen særegen situasjon for denne gruppen - man står i de aller fleste tilfeller overfor utfordringer når det gjelder å kartlegge nøyaktig hvilke stoffer pasientene har vært utsatt for og i hvilke mengder.

Rapporten fra pilotprosjektet om kjemisk arbeidsmiljø offshore viser beklageligvis at vi mangler en del kunnskap om historisk eksponering for kjemikalier i næringen. Årsakene til dette er sammensatte. En av rapportens konklusjoner er at det er nødvendig at oljeindustrien gjennomfører en eksponeringskarakterisering som omfatter alle relevante grupper, arbeidsprosesser og kjemikalier. En kartlegging av dagens situasjon vil også kunne gi viktig kunnskap om historisk eksponering. Jeg ønsker å adressere dette i et møte med partene og Petroleumstilsynet 19. juni, hvor jeg også vil bli orientert om hvordan næringen vil følge opp de problemene som avdekkes i rapporten.