Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1174 (2006-2007)
Innlevert: 07.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Den siste tiden har magasinet Ny Tid satt fokus på skiftende norske regjeringers praksis med å omregne kvoteflyktningplasser til kroner og øre, for deretter å bruke disse midlene til andre gode formål relatert til flyktninger.
Kan statsråden redegjøre for argumentasjonen for denne praksisen, og om statsråden akter å videreføre dette?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Representanten Tørresdal har rett i at alle norske regjeringer de siste ti årene har åpnet for at en begrenset del av midlene bevilget til overføring av flyktninger, kan brukes til andre tiltak som styrker arbeidet med å gi beskyttelse og varig løsning for flyktninger. Dette gjaldt også begge regjeringene Bondevik. Når det gjelder argumentasjonen for ordningen, viser jeg til St.prp. nr. 1 (2006-2007) side 229, hvor det framgår at det for 2007 avsettes midler tilsvarende 80 plasser til alternativ bruk når dette kan styrke arbeidet med å gi beskyttelse og varig løsning for flyktninger. Her er det også redegjort for anvendelsen av midlene i 2006.

De plassene som ikke konverteres, brukes til å overføre flyktinger til Norge. Kvoten for overføringsflyktninger regnes over en treårsperiode, og de plassene som ikke fylles ett år vil bli overført til neste år innenfor en treårsperiode. Så lenge det er innenfor en treårsperiode, vil plasser som ikke konverteres ett år overføres til neste års kvote, og da til å overføre flyktinger til Norge. I 2006 ble for eksempel 29 av 65 konvertible plasser ikke konvertert. Ordningen har altså vært fleksibel og anvendt slik at midlene blir optimalt benyttet.

Satsen for en konvertibel plass regnes ut fra integreringstilskuddet for år 1, gjennomsnittlig sats for voksne og barn. I 2007 utgjør de 80 konverterte kvoteplassene (80 x 121 800) 9 744 000 kr.

Jeg har merket meg den diskusjonen som har vært om denne ordningen, og vil vurdere nærmere om den praksis som er etablert, skal videreføres. Regjeringen vil på vanlig måte komme tilbake til dette i forbindelse med fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2008.