Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1178 (2006-2007)
Innlevert: 07.06.2007
Sendt: 08.06.2007
Besvart: 15.06.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kan statsråden redegjøre for sitt arbeid med å redusere landbruksbyråkratiet så langt i sin statsrådsperiode?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen har som målsetting å fornye og utvikle offentlig sektor, og Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Det er ikke en isolert målsetting å redusere antall medarbeidere i forvaltningen. Offentlig sektor skal være i stand til å ivareta hensynet til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet. De ansatte er den viktigste ressursen for å få til en slik utvikling. Aktiv holdning og politikk knyttet til ny teknologi og nettbaserte løsninger er andre vesentlige faktorer for å oppnå økt effektivitet, bedre tilgjengelighet og utvikling av gode tjenester.

Landbruks- og matdepartementet forvalter politikken innenfor en sektor som har et bredt samfunnsansvar, og forvaltningen står overfor komplekse og sammensatte utfordringer som på mange områder krever mer og andre ressurser enn tidligere. Jeg har høyt fokus på at landbruks- og matforvaltningen skal utvikles og fornyes slik at man best mulig er i stand til å møte innbyggernes og næringslivets behov. Det er bl.a. utviklet en egen IKT-handlingsplan i landbruks- og matforvaltningen, og virksomhetene i sektoren er offensive med henblikk på å utvikle og innføre elektroniske systemer som er brukerrettet og som bidrar til effektiviseringsgevinster.