Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1187 (2006-2007)
Innlevert: 08.06.2007
Sendt: 11.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I norsk regelverk er det i dag klare begrensninger i bruken av utenlandsregistrerte kjøretøy i Norge for personer bosatt i Norge.
Kan finansministeren redegjøre for gjeldende regler på dette området, og hvordan en eventuell implementering av tjenestedirektivet i norsk rett vil endre disse begrensningene?

Begrunnelse

Under møtet i EØS-utvalget på Stortinget 31. mai 2007 tok undertegnede opp spørsmålet med næringsministeren om hvilke konsekvenser tjenestedirektivet vil gi i forhold til leie av bil i utlandet og kjøring i Norge. Næringsministeren svarte følgende: "Når det gjelder bilutleie, er jeg ikke kjent med at det i dag skulle være noe problem å leie bil i Sverige og bruke den til kjøring i Norge." På bakgrunn av den forvirring dette svaret har skapt, ber jeg om at finansministeren klargjør reglene, og hvordan disse reglene vil bli påvirket dersom tjenestedirektivet blir implementert i norsk rett.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det klare utgangspunkt er at kjøretøy som skal benyttes i Norge, må registreres her i landet, og at gjeldende avgifter betales. Fra dette utgangspunkt er det gjort unntak for midlertidig innførsel og bruk av utenlandsregistrerte kjøretøy. Avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlands registrert motorvogn i Norge er tillatt for personer med midlertidig opphold i Norge. Tilsvarende rett har personer som har fast oppholdssted i et annet land. Reglene om dette er gitt i forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandsregistrert motorvogn til midlertidig bruk i Norge. For en mer detaljert oversikt over hva som menes med midlertidig opphold, og hvem som anses å ha fast opphold utenfor Norge, vises til nevnte forskrift.

Alle land innen EU har bestemmelser om bruk av utenlandsk registrert motorvogn innenfor sine grenser. Gjennomgående er det enkelte lands borgere henvist til å benytte kjøretøy registrert i hjemlandet ved kjøring der.

Ut fra begrunnelsen Hagesæter gir for spørsmålet, legger jeg til grunn at spørsmålet primært gjelder hvilke konsekvenser tjenestedirektivet vil få med leie av bil i utlandet og kjøring av denne i Norge. Til dette er å si at tjenestedirektivet ikke skulle ha noen direkte betydning for denne problemstillingen. Personer bosatt utenfor Norge, eller med midlertidig opphold her, vil fortsatt kunne benytte leiebil med utenlandske skilter her i landet, mens personer bosatt i Norge må bruke norskregistrerte biler. Det er imidlertid åpnet for at personer som bor i Norge, kan kjøre utenlandske leiebiler fra grensen og hjem ved hjemreiser fra utlandet. Bilen må i så fall gjenutføres umiddelbart eller overleveres til utleiers representant i Norge.