Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1191 (2006-2007)
Innlevert: 08.06.2007
Sendt: 11.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Ny forskning viser at det kan bli behov for en bjørnebestand med mer enn 300 individer i Norge.
Mener statsråden disse nye individbaserte bestandstellingene og de beregnede faktorene er i tråd med det tallmaterialet som gav grunnlag for det ynglingsbaserte bestandmålet i rovviltforliket, og hvilke grep vil Regjeringen gjøre for å korrigere et eventuelt misforhold?

Begrunnelse

Det skandinaviske bjørneprosjektet har gjort en undersøkelse på hvor mange bjørn en må ha i et område for å oppnå en årlig yngling. Denne undersøkelsen viser at dette tallet ligger mellom 6,4 og 17,3 i Sverige. I Norge vet en at det nord for Dovre finnes minst 71 bjørn, men bare 3 dokumenterte ynglinger. Dette gir en faktor på 23,7 bjørn pr. yngling. Avhengig av hvilke faktor en legger til grunn, vil denne nye informasjonen tilsi at Regjeringen legger til grunn at det bør være mellom 94 (6,4 x 15) og 355 (23,7 x 15) bjørn i Norge. En faktor på 17,3 gir et mål på 260 bjørn i Norge. Man vet også at Direktoratet for naturforvaltning har uttalt at de var overrasket over at det ble identifisert mer enn 70 individer nord for Dovre.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Stortinget har fastsatt nasjonale bestandsmål for bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn. Målene er fastsatt som antall årlige ynglinger for de fire store rovdyrene, samt som antall hekkende par for kongeørn. Det nasjonale bestandsmålet for bjørn er 15 årlige ynglinger. Dette ligger fast, jf. mitt svar av 20. april 2007 på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 889.

Grunnlaget for registrerte ynglinger i Norge er basert på DNA-analyser av bjørneekskrementer, parallelt med registreringer og kvalitetssikring av alle meldinger om binne med unger. I 2006 ble det identifisert 71 ulike individer av bjørn. Dette tallet viser til antall individer som har vært innom området i løpet av perioden.

Det foreligger pr. i dag ingen god omregningsfaktor for forholdet mellom antall ynglinger av bjørn og totalt antall bjørn i den norske bestanden. Det skandinaviske bjørneprosjektet har beregnet en slik faktor for den svenske bestanden. Der tilsvarer i gjennomsnitt en yngling ca. 10 individer. Denne faktoren kan ikke automatisk brukes i Norge, fordi vi befinner oss i ytterkanten av bjørnens utbredelsesområde i Skandinavia, med en helt annen kjønnsfordeling enn i de tette bjørneområdene i Sverige. Av de 71 registrerte individer av bjørn i Norge i 2006 ble 69 kjønnsbestemt. Av disse var 44 hanner og 25 hunner.

Resultatene fra overvåkingen ved hjelp av DNA-analyser, herunder både antall individer og individenes geografiske fordeling, vil bli tillagt vekt i vurderinger ved behandling av søknader om skadefellingstillatelse under årets beitesesong (skadefelling ved akutte skader) og ved vurderinger av eventuell lisensfelling av bjørn til høsten (bestandsregulering).