Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1198 (2006-2007)
Innlevert: 11.06.2007
Sendt: 12.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Kan helse- og omsorgsministeren sette opp en detaljert oversikt over hva den enkelte kommune bevilget ev. utbetalte i omsorgslønn i 2005 og 2006?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets behandling av Innst. S. nr. 249 fra helse- og omsorgskomiteen vedrørende representantforslag fra Venstre om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn, var det under debatten flere representanter som viste til at kommunene har en plikt til å ha en ordning med omsorgslønn. Det ble imidlertid påpekt at ordningene med omsorgslønn er svært ulike og at de også praktiseres svært ulikt.


Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er ikke mulig for departementet eller Statistisk sentralbyrå å gi en samlet oversikt over budsjett- og regnskapstallene for omsorgslønn gjennom det kommunale budsjett- og regnskapssystemet og KOSTRA.

Jeg vil for øvrig understreke det jeg uttalte i Stortinget den 11. juni 2007 om at omsorgslønn er en ytelse som kan komme på toppen av vanlig arbeids- eller trygdeinntekt. Omsorgslønn kan også gi en viss erstatning for eventuelt tapt arbeidsinntekt, men omsorgslønn er ikke en ordning som gir individuell rett til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Kommunen har ansvar for å finansiere tjenester til den som har omsorgsbehovet. Kommunen har ikke ansvar for å erstatte tapt arbeidsinntekt til omsorgsytere. Når kommunen skal beslutte hva slags tjenester som skal gis den enkelte etter sosialtjenesteloven, er det mange sider av situasjonen som spiller inn. Det er spørsmål om type og grad av behov, familie-, arbeids- og boligsituasjon og pårørendes evne og vilje til å gi omsorg og pleie. Om og hvor mye som eventuelt skal innvilges i form av omsorgslønn, vil derfor variere.

Det vil på denne bakgrunn være vanskelig kun å bygge på kommunale budsjett- og regnskapstall for å dokumentere ulik praksis kommunene imellom, og innen en kommune, mht. til å innvilge omsorgslønn.