Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1210 (2006-2007)
Innlevert: 13.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan statsråden allerede nå kommunisere til Statens vegvesen at hun ønsker flere ferjeavganger nattetid og tidligere oppstart med økt frekvens om morgenen, hvis det blir køer i sambandet Skjersholmane-Valevåg i tiden Bømlafjordtunnelen er stengt?

Begrunnelse

Distriktsvegsjef Astrid Eide har gitt positive signaler til Haugesunds Avis med hensyn til mulighet for å reforhandle ruteopplegget med ferjeselskapet, men Norges Lastebileier-Forbund frykter man legger opp til å starte for sent om morgenen med 3 avganger pr. time. De viser til at tungtransporten begynner å rulle allerede i 4-tiden om morgenen og frykter problemer.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har fått opplyst fra Vegdirektoratet at ruteopplegget som ble iverksatt i sambandet Skjersholmane-Valevåg i den perioden Bømlafjordtunnelen på E39 er stengt, blant annet bygger på vurderinger av trafikken i Bømlafjordtunnelen på tilsvarende tidspunkt i 2006. Rutetilbudet er i tillegg prøvd koordinert og tilpasset de to andre ferjesambandene på E39, Halhjem-Sandvikvåg og Mortavika-Arsvågen. Dette gjelder også rutetilbudet om natta.

Statens vegvesen vil følge trafikkutviklingen i sambandet og har en tett dialog med operatøren om dette. Løyvehaveren har blant annet sett på om det er mulig å sette inn ekstra avganger på kvelden og en ekstra avgang på natta. På grunn av manglende mannskap i markedet og hensynet til arbeidstidsregler for ferjemannskapet, er dette imidlertid ikke mulig å få til på permanent basis. Dersom situasjonen tilsier det, vil det imidlertid komme i stand en ekstra avgang fra begge sider ved bruk av overtid.

Statens vegvesen har også vurdert om det er mulig å redusere driften i andre ferjesamband til fordel for Skjersholmane-Valevåg, men har konkludert med at dette ikke er tilrådelig.

På bakgrunn av erfaringene så langt er det gjort visse justeringer når det gjelder ferjetilbudet. Statens vegvesen mener at trafikkavviklingen i ferjesambandet nå fungerer tilfredsstillende.

På denne bakgrunn kan jeg ikke se noen grunn til at jeg skal gå nærmere inn i denne saken.