Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1218 (2006-2007)
Innlevert: 13.06.2007
Sendt: 14.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Kan samferdselsministeren be Vegdirektoratet om en gjennomgang av ventetider, øvrig servicenivå, langsiktig personalplanlegging (rekrutteringsfilosofi) og praksis for tekniske kontroller ved trafikkstasjonene, og komme til Stortinget med denne på egnet måte?

Begrunnelse

Vi får med jevne mellomrom signaler fra organisasjoner og enkeltpersoner om ulik kontrollpraksis ved Statens vegvesens trafikkstasjoner. Påstander om store forskjeller i hva som "passerer" i teknisk kontroll på trafikkstasjonene og krav ved stikkprøvekontroller på vegene i de ulike regionene gir grunn til bekymring. Det skal være en standard som gjelder uavhengig av hvor i landet du bor. Det bør også være et fullgodt servicenivå ved alle trafikkstasjonene sett ut ifra at de fleste tjenestene er gebyrbelagt.
Det er ønskelig at Statens vegvesen kan opplyse på internettsidene om ventetidene for ulike publikumsrettede tjenester ved de forskjellige trafikkstasjonene, slik at brukerne kan oppsøke en annen trafikkstasjon dersom de har anledning.
Dersom gjennomgangen viser at et stort antall ansatte sensorer for førerprøve og annet personell ved trafikkstasjonene i løpet av kort tid vil gå av for aldersgrensen, eller med avtalefestet pensjon, kan det være behov for en egen tiltakspakke.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I samsvar med opplysninger Samferdselsdepartementet tidligere har gitt Stortinget, jf. brev av 17. november 2004 til samferdselskomiteen, har Statens vegvesen foretatt en slik gjennomgang som etterspørres.

Det er gjort en evaluering og analyse av trafikant- og kjøretøyområdet for å avdekke eventuelle interne variasjoner i kapasitet, kompetanse, kvalitet, effektivitet og resultater. Også informasjonsflyten i organisasjonen og styringen av fagområdene, er vurdert.

Evalueringen, som forelå i januar 2006, viste at forskjellene mellom trafikkstasjonene i rutiner, prioriteringer og ressursbruk, er større enn ønskelig. Det er også for mange eksempler på at saker som i utgangspunktet er like, blir behandlet ulikt.

Vegdirektoratet har derfor foreslått ulike tiltak for å avhjelpe de forholdene som ble avdekket, herunder verktøy for mer aktiv etatsstyring innen trafikant- og kjøretøyområdet. Aktiv bruk av statistikk, forbedret informasjonsflyt til Vegdirektoratet og en tilfredsstillende bemanningssituasjon er eksempler på aktuelle tiltak.

Kompetanse- og bemanningsnivået på trafikkstasjonene er for lavt i forhold til kompleksiteten i, og omfanget av, de tjenester som brukerne etterspør. Samtidig gjør situasjonen i arbeidsmarkedet det vanskelig å rekruttere kompetent teknisk personell. I samarbeid med Høgskolen i Agder har Statens vegvesen derfor etablert et eget opplæringstilbud innenfor kjøretøyfagene. En tilsvarende utdanning er også under etablering for førerprøvesensorer.

Statens vegvesen har også utredet hvilke tiltak som kreves for å effektivisere tjenestetilbudet og tjenestestrukturen innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. I utredningen er det drøftet hvor og i hvilken form de tjenester som i dag tilbys ved trafikkstasjoner, bør ytes i fremtiden. Det legges stor vekt på at tjenestene skal ha god kvalitet og være tilgjengelige for publikum over hele landet. Samferdselsdepartementet vurderer nå forslagene i utredningen.

I alle Statens vegvesens regioner etableres det nå egne tilsynsenheter. I tillegg til å utføre Statens vegvesens eksterne tilsynsoppgaver, skal enhetene også foreta kvalitetsrevisjoner av virksomheten på trafikkstasjonene. Kvaliteten på stasjonenes kjøretøykontroller og ventetid for brukerne vil da bli evaluert i forhold til etatens felles krav og standarder. Også dette forventes å bidra til mer ensartet praksis og servicenivå over hele landet.

Jeg er opptatt av å sikre et godt og publikumsvennlig tjenestetilbud i Statens vegvesen, og mener tiltakene over gir et godt utgangspunkt. Jeg vil følge tett det arbeidet som gjøres på området.