Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1228 (2006-2007)
Innlevert: 14.06.2007
Sendt: 15.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Åpenhet om elevenes læringsutbytte og om faktorer som påvirker læringsutbyttet er avgjørende for å sikre en god skole der alle elever gis de samme mulighetene. I den nåværende regjeringens virkeperiode er det blitt sendt ut svært mange og ulike signaler om hvordan og i hvilken grad åpenhet om læringsutbytte skal praktiseres.
Kan statsråden redegjøre for hvilke retningslinjer som nå gjelder for skoleporten.no, og hvem som har tilgang til informasjonen der?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Ifølge rammeverket for nasjonale prøver som ble fastsatt av departementet 12. september 2006, skal de nasjonale prøvene gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid.

Skolene skal registrere resultatene fra de nasjonale prøvene i prøveadministrasjonssystemet PAS, som er under utvikling på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Den enkelte skole og skoleeier vil få tilgang til resultater for egne elever i dette systemet, kort tid etter at de har registrert sine resultater. Elever og foresatte skal få tilbakemelding fra lærerne om resultatene fra prøvene.

PAS er hovedsakelig et administrasjons- og rapporteringssystem. Rapporteringen fra PAS er å anse som en foreløpig rapport. Hensikten med denne rapporteringen er todelt. For det første skal skolen raskt få tilbakemelding om sine elevers resultater slik at de kan følge opp dette i rimelig tid etter at prøven er avholdt. For det andre vil denne rapporten gi skolen mulighet til å kontrollere at resultatene er riktig registrert og dermed gi anledning til korreksjon dersom det er skjedd feil i registreringen.

Resultatene fra nasjonale prøver vil bli lagt ut på Skoleporten etter at data foreligger fra alle skoleeiere og er kvalitetssikret og bearbeidet. Planlagt publisering på Skoleporten er desember 2007.

Rapporter på skolenivå vil være tilgjengelig for skoleleder og skoleeier ved pålogget tilgang i Skoleporten. Rapportene vil inneholde kvalitetssikrede aggregerte resultater på skolenivå, samt aggregerte opplysninger på kommunalt og nasjonalt nivå.

I åpen modul som er tilrettelagt for foreldre og andre eksterne brukere, vil det ikke bli presentert resultater for enkeltskoler. Åpen modul vil inneholde aggregerte rapporter på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.

Regjeringen vil sørge for at skoleeiere skal få full tilgang til resultatene og vil legge til rette data på best mulig måte for skoler og skoleeiere, men vil ikke legge til rette for offentlig rangering. Det er opp til skoleeier om de ønsker å offentliggjøre resultatene for egne skoler, så lenge kravene i personopplysningsloven overholdes. Valget av indikatorer og rapporter på Skoleporten er ikke endelig fastsatt og vil blant annet bli diskutert med KS.