Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1236 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Sommerstenging av sykehusavdelinger kan innebære et redusert helsetilbud. I fjor sommer stengte avrusningsinstitusjonen M3 og flere andre i sommermånedene. Både rus og psykiatri skal være to prioriterte områder i helsesektoren. Regjeringen har for over et halvt år siden sagt at opptrappingsplanen på rusfeltet skal komme, uten at det har skjedd.
Vil statsråden stoppe sommerstenginger av behandlingstilbudet innen rus eller psykiatri i sommer dersom dette blir foreslått i noen av helseforetakene?

Begrunnelse

I fjor sommer stengte M3, avdeling for avrusing ved Aker universitetssykehus og andre behandlingstilbud for rusmiddelavhengige i Helse Øst. Helse- og omsorgsministeren grep ikke inn for å forhindre det. Kristelig Folkeparti er opptatt av de vanskeligst stilte. De som sliter mest må få hjelp. Behandlingstilbudet for rusavhengige fungerer ikke godt nok, slik Statens helsetilsyn oppsummerte sitt tilsyn for 2006 (rapport fra mars 2007). Evalueringen av rusreformen viser at de reelle ventetidene til behandling, 2006 sammenliknet med 2003, har økt fra seks til åtte uker for poliklinisk behandling og fra seks til tolv uker for korttids døgnbehandling. Ventetiden for langtids døgnbehandling er gått ned fra 13 til 12 uker. Frafall av pasienter før og under behandling er forholdsvis stort og er med på å forklare at ventetiden ikke er blitt lenger.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Rus og psykisk helse er, som representanten Dåvøy også viser til, to prioriterte områder innen helsesektoren for denne Regjeringen. Jeg er enig med representanten Dåvøy i at behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige ikke er godt nok, og at de som sliter mest må få hjelp. Vi jobber derfor aktivt med å bedre behandlings- og rehabiliteringstilbudene. Av flere viktige tiltak kan jeg vise til at Regjeringen i vår la fram for Stortinget et forslag om en ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Samtidig la vi også fram et lovforslag som skal sikre fulle pasientrettigheter for rusmiddelavhengige.

Vi har innhentet informasjon fra samtlige regionale helseforetak når det gjelder behandlingstilbudet innen rus og psykiatri i sommer. Med noen ganske få unntak, så opprettholdes avrusnings- og akuttilbudet for rusmiddelavhengige i sommer i alle landets regioner. Når det gjelder psykisk helsevern, så er det en del steder redusert kapasitet, særlig når det gjelder polikliniske tilbud. Gjennom tilbakemeldingene har vi fått et klart inntrykk av at ferieavviklingen er nøye planlagt for å ivareta behovene hos vanskeligstilte grupper innen rus og psykiatri når det gjelder akuttilbud og behovet for kontinuitet i behandlerpasientforholdet. Samlet kan alle regioner melde om at de vurderer at tilbudene innen rus og psykisk helse i sommer vil være forsvarlige.

Når det gjelder Oslo, så er det riktig som representanten Dåvøy beskriver i sitt spørsmål, at avrusningsenheten M3 ved Aker universitetssykehus grunnet ombygging og flytting ble stengt i fjor sommer. Dette medførte midlertidig en noe redusert avrusningskapasitet.

Aker universitetssykehus HF som har ansvar for all tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Oslo, tilbyr avrusning ved 3 akuttinstitusjoner i Oslo. Jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at kapasitetene ved en av akuttinstitusjonene, Akuttinstitusjonen ved Ullevål, først vil bli fullt utnyttet over sommeren grunnet vanskeligheter med tilsetting av kvalifisert personell. Situasjonen opplyses imidlertid å være slik at alle som henvises/oppsøker disse institusjonene vil bli vurdert for deres behov for akutt avrusning. Ingen med behov for akutt avrusning vil bli avvist. Sammenlignet med sommeren 2006, oppgis kapasiteten i år når det gjelder avrusning å være vesentlig bedret.

Jeg har også fått opplyst at det er etablert et samarbeid mellom Klinikk for rus og avhengighet ved Aker universitetssykehus, det somatiske akuttmottaket ved samme sykehus, Oslo kommunale legevakt og kommunale oppsøkende tjenester. Gjennom dette samarbeidet skal man blant annet kunne møte eventuelle endringer i situasjonen for rusmiddelavhengige i Oslo på en bedre måte.

Med hensyn til tilbudene innen det psykiske helsevernet, er jeg orientert om at det er vedtatt å foreta reduksjoner i tilbudene innen det psykiske helsevernet i sommer. Aker universitetssykehus HF, klinikk for psykisk helse har i brev til alle fastleger i Oslo informert om at det vil bli noe reduksjon i enkelte døgnenheter i sommerferien. Slik det fremgår av brevet, er det erfaringsmessig lavere aktivitet på flere av avdelingene i sommerferien. Vider har det vist seg å være vanskelig å skaffe tiltrekkelig bemanning i fellesferien til å opprettholde et tilbud slik det er resten av året. For å sikre at reduksjonen av kapasiteten i sommerferien ikke går ut over det forsvarlige, vil klinikkledelsen og medisinskfaglig rådgiver følge nøye med og eventuelt omgjøre vedtak om feriereduksjon dersom forholdene skulle tilsi dette.

Jeg har fått forsikringer fra Helse Sør-Øst RHF om at pasienter som vurderes å ha behov for akutt hjelp enten innen tverrfaglig spesialisert behandling eller det psykiske helsevernet også nå i sommer skal få den hjelp de har behov for.